Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Ibihugu vy’Uburundi n’Uburusiya birabandanya gutsimbataza imigenderanire myiza ihasanzwe

coopaUmukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yarahaye umubonano mu biro iwe uwuserukira igihugu c’Uburusiya mu Burundi mushasha Valery Alksandrovitch Mikhaylov ku wa 7 Gitugutu 2019. Uwo nawe akaba yari amuzaniye amakete amugena muri ayo mabanga. Yari amuzaniye kandi ubutumire bw’ukwitaba inama idasanzwe izobera i Sochi izohuza igihugu c’Uburusiya n’ibihugu vya Afirika. Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yarahaye umubonano mu biro iwe uwuserukira igihugu c’Uburusiya mu Burundi mushasha Valery Alksandrovitch Mikhaylov ku wa 7 Gitugutu 2019. Uwo nawe akaba yari amuzaniye amakete amugena muri ayo mabanga. Yari amuzaniye kandi ubutumire bw’ukwitaba inama idasanzwe izobera i Sochi izohuza igihugu c’Uburusiya n’ibihugu vya Afirika. Inyuma y’uwo mubonano, icegera c’umuvugizi w’Umukuru w’igihugu Alain Diomède Nzeyimana yamenyesheje ko uwo mushitsi abaye uwa mbere mu baserukira ibihugu vyabo yakiriwe mu ngoro nshasha yitiriwe Ntare Rushatsi. Uwo mushitsi ngo akaba yamenyesheje ko Uburusiya n’Uburundi bifitaniye imigenderanire myiza. Ivyo bikaba ari ikimenyamenya c’uko Uburusiya bwagiye burakora mu nama zitandukanye harimwo n’inama za ONU kuko bazi ko hari ibihugu bidashaka kugira imigenderanire myiza n’Uburundi. Yamenyesheje ko yizeye neza ko iyo migenderanire myiza izobandanya hagati y’ivyo bihugu vyompi. Umukuru w’igihugu nawe ngo yaramukeje ku mabanga mashasha aherutse kuronka arongera arashimira igihugu aserukira ku kuntu citayeho Uburundi kikabushigikira mu bihe bitari bimeze neza mu nama ya ONU cane cane ijejwe umutekano canke no mu yandi mashirahamwe. Yamumenyesheje ko baje mu gihe baheruka kwinjira ingoro nshasha, bakaba batanguye kandi kwubaka ingoro nshasha z’Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka i Gitega ku murwa mukuru wa poritike. Yaramwemereye ko bazokwitaba inama batumiwemwo. Bisubiye ngo bazoguma baraba ukugene bazobandanya batsimbataza imigenderanire mu vya poritike n’ivyo  ubutunzi mu kwubahana nk’uko vyahora. Yarongeye amwipfuriza kuroranirwa mu gihe cose azomara mu gihugu c’Uburundi. 

Gloriose Nshimirimana

 

Abakenyezi bahamagarirwa gushira amanga bakazitoza mu matora yo mu 2020

Uruhara n’ikibanza c’umukenyezi mu matora yo mu 2020 ni ntasubirizwa. Ninaco gituma inzego zitandukanye zihamagarirwa gushigikira abarundikazi kugira barenze ibice 30 kw’ijana muri ayo matora yimirije.Uruhara n’ikibanza c’umukenyezi mu matora yo mu 2020 ni ntasubirizwa. Ninaco gituma inzego zitandukanye zihamagarirwa gushigikira abarundikazi kugira barenze ibice 30 kw’ijana muri ayo matora yimirije.Ivyo ni ivyiyumviro vyahanahanywe n’abari bitavye uruganda rwatunanijwe n’urunani rw’abakenyezi baharanira amahoro n’umutekano, rurongowe n’ishirahamwe ry’abakenyezi batsimbataza amahoro. Urwo ruganda rwari rwatumiwemwo abarongoye ibinyamakuru hamwe n’abamenyeshamakuru bitaho agateka k’abakenyezi. Ivyo bikorwa vyabereye kw’ibarabara ryitiriwe inkengera y’ikiyaga Tanganyika  kuri «la Détente» igenekerezo rya 10 Gitugutu 2019.Icegera c’uwurongoye ishirahamwe ry’abakenyezi bitaho amahoro, umupfasoni Pascasie  Barampama mw’ijambo ryiwe ryo kwugurura ivyo bikorwa, yarasavye abarongoye ibimenyeshamakuru mbere n’abamenyeshamakuru gukoresha ubwenge n’inguvu kugira  ijwi ry’umukenyezi rikwire impinga, inkuru zitangwe mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro. Uwashikirije icigwa c’ukugene ibibanza vy’abakenyezi vyifashe cane cane mu nzego zifata ingingo, umupfasoni Conceca Barubike, yarerekanye ko uyo mugwi w’abantu udaserukiwe bikwiye.Aho akaba yerekanye ko ata mukenyezi n’umwe ari mu nzego ziyoboye amakaminuza yaba iya Reta canke iz’abikorera ivyabo ; mu nzego zirongoye amabanki eka n’inzego zirongoye igihugu ku rwego rwo hejuru (urw’umukuru w’igihugu n’ivyegera vyiwe).Uretse mu bibanza bica mu matora usanga bashikana rimwe na rimwe ibice 30 kw’ijana, ahandi henshi ivyirwa vyakozwe n’amashirahamwe y’abamenyeshamakuru b’abakenyezi n’abakenyezi bahungutse, bashigikiwe n’ishirahamwe Cordaid ku buryo bwatanzwe n’ingoma y’Ubuhorande, eka n’icagizwe n’urwego rwa ONU rujejwe abakenyezi, ivyo ibitigiri vyerekana ko abakenyezi bakiri inyuma cane mu nzego  zifata ingingo.Bamaze guca hirya no hino intambamyi zituma abakenyezi bataserukirwa bikwiye mu nzego zifata ingingo, amahigwe bafise yo kubishikira naburya aribo benshi mu gihugu, ubukerebutsi bafise na cane cane mu kumenya gutahuza ico bashaka gushikira bidaciye mu nguvu, basanze atacotuma umukenyezi aguma akumiriwe.Mu guheraheza abitavye uruganda barasavye ko ibitigiri vy’abakenyezi mu nzego zifata ingingo vyoduzwa bikarenga 30 kw’ijana mu matora yimirije yo mu 2020, bashire inguvu hamwe kugira ico gikorwa gishoboke. Abamenyeshamakuru basabwa kwitanga kugira abakenyezi na cane cane abo ku mitumba bashigikirwe bongere bahamagarirwe kwitoza no gutora. Mu gutunganya amakuru n’ibiganiro vyigisha abakenyezi amategeko n’amateka yabo, bamenye ingingo z’igitabu kigenga amatora ico zibategekaniriza. Aho rero abagabo, umuryango n’ikibano bahamagarirwa gushigikira umukenyezi muri ico gikorwa c’iteka.

Yolande Nintunze

 

Imigenderanire hagati y’Uburundi n’Ubufaransa igiye kunagurwa

hiKw’igenekerezo rya 9 Gitugutu 2019, umukuru w’Inama Nshingamateka Pascal Nyabenda yarakiriye mu biro mu Kigobe uwuserukira Ubufaransa Stéphane Grumberg. Inyuma y’uwo mubonano, Grumberg yamenyesheje ko yari aje kwimenyekanisha ko narirya yari aye atanguye imirimo yiwe mu gihugu c’Uburundi. Yabandanije yibutsa ko imigenderanire hagati y’Uburundi n’Ubufaransa yigeze gutosekara mu mwaka w’2015 ariko ko ubu iriko iratera imbere ko mbere igihugu ciwe kigiye gufasha mu gisata c’indero. Grunberg yaramenyesheje ko ugufashanya mu bijanye  n’ubutunzi bikwiye gutsimbatazwa Kw’igenekerezo rya 9 Gitugutu 2019, umukuru w’Inama Nshingamateka Pascal Nyabenda yarakiriye mu biro mu Kigobe uwuserukira Ubufaransa Stéphane Grumberg. Inyuma y’uwo mubonano, Grumberg yamenyesheje ko yari aje kwimenyekanisha ko narirya yari aye atanguye imirimo yiwe mu gihugu c’Uburundi. Yabandanije yibutsa ko imigenderanire hagati y’Uburundi n’Ubufaransa yigeze gutosekara mu mwaka w’2015 ariko ko ubu iriko iratera imbere ko mbere igihugu ciwe kigiye gufasha mu gisata c’indero.

Grunberg yaramenyesheje ko ugufashanya mu bijanye  n’ubutunzi bikwiye gutsimbatazwa Umuvugizi w’umukuru w’Inama Nshingamateka, Alexis Badian Ndayihimbaze nawe  yaribukije ko imigenderanire hagati y’Uburundi n’Ubufaransa yatanguye mu mwaka w’1963 yagiye iratosekara rimwe na rimwe, uwo aserukira igihugu c’Ubufaransa akaba yiyemeje gukora uko ashoboye kugira imigenderanire  hagati y’ivyo bihugu vyompi itere ija imbere.        Ndayihimbaze yaramenyesheje ko abo bategetsi baganiriye ibijanye n’ikoreshwa ry’ururimi rw’igifaransa mu muryango w’ibihugu vya Afrika y’ubuseruko EAC. Ngo ibijanye n’ikoreshwa ry’ururimi rw’igifaransa mu muryango wa EAC biriko birasabwa, bakaba rero bumvikanye ko igihugu c’Ubufaransa cofasha muri ico gikorwa. Ngo Umukuru w’inama Nshingamateka yaramenyesheje uyo mushitsi ko Uburundi budashimishwa n’ukungene bwama buriko buravurwa ko butubahiriza agateka ka zina muntu. Ngo naho imigenderanire ari myiza hagati y’ivyo bihugu bibiri, Ubufaransa nibwo bwama bushikiriza ivyegeranyo bituma Uburundi bufatirwa ibihano. Ngo Grumberg yaramenyesheje ko yifuza ko ivyo vyose bitosekaza imigenderanire hagati y’ibihugu vyacu vyohava hanyuma ibintu bigasubira uko vyahora. 

Aline Kanyana     

 

Abarimyi b’ivyamwa bahamagariwe gukorera mu ma koperative

rzaaaaawIgisata c’ivyamwa  kiri mu bisata vyoshobora kwinjiza mu gihugu amafarnga y’agaciro gutyo ubutunzi bukisununura. Ni muri iyo ntumbero, kw’igenekerezo rya 23 Nyakanga 2019 ikinyamakuru UBUMWE cegereye umunyamabanga w’urunani rw’abakorera mu gisata c’ivyamwa IPFB, Alfred  ndayizeye kugira amenyeshe ico bariko barakora kugira ico gisata gitere imbere. Igisata c’ivyamwa  kiri mu bisata vyoshobora kwinjiza mu gihugu amafarnga y’agaciro gutyo ubutunzi bukisununura. Ni muri iyo ntumbero, kw’igenekerezo rya 23 Nyakanga 2019 ikinyamakuru UBUMWE cegereye umunyamabanga w’urunani rw’abakorera mu gisata c’ivyamwa IPFB, Alfred  ndayizeye kugira amenyeshe ico bariko barakora kugira ico gisata gitere imbere. Ndayizeye yamenyesheje ko  ingorane nyamukuru ziri mu gisata c’ivyamwa zihagaze kukungene bidandazwa  kuko  bigoye kuronka uruhusha rwo gushora ivyamwa hanze « certificat ».

Yabandanije amenyesha ko muri Reta hariho ingingo y’agateganyo yafashwe yo kuba barahagarika gushora ivyamwa hanze kugira barabe ukungene hoboneka umwimbu ukwiye usigara mu gihugu hanyuma uwusigaye bawushore hanze. Ngo ivyamwa ntivyunguruzwa uko bikwiye kuko ata modoka zifise ivyuma bikanyisha zihari zotuma ivyo vyamwa bigumana  akanovera. Mu gisata co guhingura ivyamwa hariho ingorane yo kuronka ivyo batekeramwo « emballage » kuko mu Burundi ata hinguriro ry’amacupa rihari. Ndayizeye yamenyesheje ko urunani IPFB  rwashinzwe kugira abakorera mu gisata c’ivyamwa baronke aho bashikiririza ivyifuzo vyabo hanyuma batorere hamwe umuti w’ingorane ziri muri ico gisata. Yabandanije amenyesha ko  hariho umugambi wo kurondera uburyo bwotuma amahinguriro y’ivyamwa aronka ivyo atekeramwo ivyo ahinguye atarinze gukoresha amacupa yavuyemwo ibindi bintu nk’amacupa avamwo inzoga yitwa  Heinecken.  Ndayizeye  asaba abarimyi b’ivyamwa gukorera hamwe mu makoperative kuko  bituma bagira inguvu kandi  n’umutahe ukongerekana, bigatuma n’abashaka kubafasha babashikira vyoroshe. Igisata c’uburimyi nico ahanini gitunze igihugu, Ndayizeye agasaba Reta ko mu migambi yayo yoshira inguvu muri co gisata kugira abakirimwo boroherwe.
      Aline Kanyana

 

Abantu bahamagariwe kwirinda ivyotuma bashikirwa n’indwara ya AVC

ntiziiiIndwara  yitwa AVC ituruka kumpanuka z’imitsi itwara amaraso mu bwonko. Ibituma iyo ndwara igwira navyo ni vyinshi harimwo kuvyibuha cane, kugira ibinure vyinshi no gufata ibintu biyitera. Ivyo vyashikirijwe na muganga Jolis Nzisabira mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE ku wa 24 Nyakanga 2019.Indwara  yitwa AVC ituruka kumpanuka z’imitsi itwara amaraso mu bwonko. Ibituma iyo ndwara igwira navyo ni vyinshi harimwo kuvyibuha cane, kugira ibinure vyinshi no gufata ibintu biyitera. Ivyo vyashikirijwe na muganga Jolis Nzisabira mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE ku wa 24 Nyakanga 2019.Nk’uko yabandanije abimenyesha, ngo ibimenyetso vyayo ni ibihimba vy’umubiri vyanka gukora bikanka ko umuntu abitegeka. Hakaba hari ubwoko bubiri bw’izo ndwara. Hari aho usanga agatsi kazivye canke agatsi kavuye amaraso. Ni ukuvuga rero iyo kazivye canke kakava amaraso, haca haba igihimba c’ubwonko kidasubira gukora. Nayo ubwonko uko bumeze, agahimba kose kabwo karafise aho gategeka ku mubiri. 

Ni kuvuga agahimba karwaye,  gategeka ntigisubira gukora. Nico gituma ushobora gusanga hariho abafise ukuboko canke ukuguru bidashobora gukora mbere ugasanga ukuguru n’ukuboko biri ku ruhande rumwe ntibikora, umuntu atakibitegeka ngo vyemere kuko igihimba co mu bwonko cabitegeka kiba kitariko kirakora. Iyo  agatsi kava amaraso rero ngo bitumwa n’uko urugero rw’ivumbuka ry’umurindi w’amaraso rwaduze maze umuntu akagira ibimenyetso nko kumeneka umutwe, kuzungurirwa, rimwe na rimwe no kudahwa. Kwikingira indwara ya AVC rero ngo bisaba ko umuntu aza araja kwa muganga na cane cane ku bantu bamaze kurenza imyaka 45 n’iyirenga kuko ariho izo ndwara zikunda kurwira  nazo ni nk’ivumbuka ry’umurindi w’amaraso ; indwara z’igisukari. Bakirinda no kugira ibiro vyinshi mu mitsi itwara amaraso canke ibinure vyinshi mu maraso. Ahanini ngo iyo ndwara iterwa n’indwara zo mu mitsi, aho rero ngo umuntu yo kwirinda imfungurwa, zituma umuntu avyibuha cane ; kurya umunyu mwinshi, kunywa inzoga nyinshi kandi akagira n’imyimenyerezo kuko kuguma hamwe navyo biri mu bituma iyo ndwara yiyadukiza. Ku bijanye n’uko iyo ndwara yoba  ivurwa canke itavurwa, muganga Jolis Nzisabira yamenyesheje ko kenshi iyo agahimba k’ubwonko kapfuye kadasubira gukora. Umuntu rero arashobora kugumana ubumuga ubuzima bwiwe bwose, ariko kandi bivanye n’icayitumye, hari igihe ako gahimba kabaye nabi, iyo ari nk’umutsi wazivye, iyo ushoboye kuzibuka canke ubwonko bukagerageza kwirwanira kugira bushobore kuronka amaraso hirya no hino maze umuntu rero akagenda buke buke asubira gukoresha ibihimba vyiwe. Vyumvikana ko hari abakira n’abandi bagumana ubumuga ubuzima bwabo bwose. Muganga Jolis Nzisabira atera akamo rero abamaze gushikirwa n’impanuka z’imitsi itwara amaraso mubwonko AVC ko bogendera impanuro baba bahawe n’abaganga kandi bagafata neza imiti. Ku batarayirwara nabo abahamagarira kwegera abaganga kandi bakisuzumisha kugira iyo ndwara ntibashikire. 

Gloriose Nshimirimana                                                                         

 

Abaserukiye abagize umurwi CEPI barashikirije icese indahiro yo gushikira ayo mabanga

caeeeenKw’igenekerezo rya 1 Gitugutu 2019 abaserukira  imirwi yigenga ijejwe gutunganya amatora mu ntara CEPI bararahiye imbere y’umurwi wigenga ujejwe gutegura amatora CENI . Umukuru w’umurwi CENI Pierre Claver Kazihise ari nawe yari arongoye ivyo birori akaba yabasavye kutazohengama mu mabanga y’igihugu bagiye kurangura.Kw’igenekerezo rya 1 Gitugutu 2019 abaserukira  imirwi yigenga ijejwe gutunganya amatora mu ntara CEPI bararahiye imbere y’umurwi wigenga ujejwe gutegura amatora CENI . Umukuru w’umurwi CENI Pierre Claver Kazihise ari nawe yari arongoye ivyo birori akaba yabasavye kutazohengama mu mabanga y’igihugu bagiye kurangura.Ivyo birori vyitabwe n’abaserukira imigambwe, abaserukira amashirahamwe hamwe n’abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi.Nk’uko umukuru w’umurwi CENI yabandanije abimenyesha ngo mu vyo bategerezwa kwisunga yaba amamuko, ubwoko, igitsina canke umurwi baravyubahirije, aho bitashobotse ku ntara  naho ngo babishikako ku rwego rw’igihugu.Ikindi yamenyesheje ngo ni uko imigambwe 22, amashirahamwe 21, amashengero 7 ariyo yashoboye kurungika abantu  mu mirwi CEPI.  Abatashoboye kujamwo ubu ngo bazoheza bajemwo mu gihe kiri imbere ngo kanatsinda abakunzi ntibaherera mu mu bindi. Yaciye amenyesha ko abo bagiye mu mirwi batagiye gukorera umugambwe ,ishirahamwe canke ishengero ahubwo bagiye gukorera igihugu.Yaciye asaba ababarungitse kubipfurizagutunganya ibirama yongera asaba abagomwe ngo binjire mu mabanga yo gutunganya amatora ku rwego rw’intara CEPI kwerekana ko babizigiye bikwiye no mu gushitsa ico babitezeko.  Yarongeye abasaba kugendera ibanga barirahiye ngo rikaba naryo ritabangikanywa n’imirwi yindi yotuma bahengama.  Mu mirimo yabo rero ngo bategerezwa gutunganiriza bose badacaguye igitsina ,ubwoko,umugambwe ,ishirahamwe,ishengero n’ibindi.   
Christine Manirambona

 

Page 1 sur 212

Ouvrir