Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Mu Ntara za Kirundo na Ngozi Prezida NKURUNZIZA asaba abarundi bose kwirinda guhemuka kuko imbere ari heza cane

DSCVUMVI 0105Mu rukurikirane rw’isekeza ryo gufasha abarundi gukunda igihugu cabo, ku magenekerezo ya 8 na 10 Mukakaro 2019, Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yarishikiye muri komine Vumbi, intara ya Kirundo na komine Kiremba, intara ya Ngozi aho yatanze inyigisho zo kuzirikana igihugu ku mvukira n’abasanzwe barangurira imirimo muri izo ntara.Mu rukurikirane rw’isekeza ryo gufasha abarundi gukunda igihugu cabo, ku magenekerezo ya 8 na 10 Mukakaro 2019, Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yarishikiye muri komine Vumbi, intara ya Kirundo na komine Kiremba, intara ya Ngozi aho yatanze inyigisho zo kuzirikana igihugu ku mvukira n’abasanzwe barangurira imirimo muri izo ntara.


Prezida NKURUNZIZA asaba abanyakirundo kurwanira iteka ry’igihugu
Ku wa 8 Mukakaro 2019, Prezida NKURUNZIZA yatanze rero inyigisho zo kuzirikana igihugu ku mvukira z’intara ya Kirundo n’abasanzwe baharangurira imirimo bahuriye  muri komine Vumbi kuri paruwase Gasura.Inyuma y’izo nyigisho umuvugizi w’Umukuru w’igihugu, Jean Claude Karerwa Ndenzako akaba yaramenyesheje ko Prezida NKURUNZIZA yazibahaye mu kiringo c’amasaha atari make kugira bamenye umwonga uhuma n’uwudahuma, ntibasubire kwinjira ikibira hanyuma bace inkoni batazi.  Yamenyesheje ko muri iryo sekeza bigaragara ko Umukuru w’igihugu yabaye nk’umuvyeyi w’abarundi aho abacira umugani nk’uwuwucira abana biwe. Yarongeye amenyesha ko Umukuru w’igihugu afasha abarundi bose kumenya neza igihugu cabo, kumenya imvo n’imvano, amamo n’amamuko atari aho mu ntara ya Kirundo gusa. Ivyo rero bikabafasha gukunda Uburundi babukunde urukundo atari rumwe rwa “njananuwejeje” canke rwa  “biherengende” ahubwo rube urukundo rw’akaramata, abarundi banywane kandi buzure n’igihugu cabo. Ivyo navyo kugira abarundi babishikeko ngo bategrezwa guca ubwenge kuko bubafasha gutandukanya icatsi n’ururo kandi bubafashe no kugira iyerekwa. Abarundi kandi ngo bategerezwa kugira iyerekwa ryo kurwanira igihugu cabo nka basokuru kugira barwanire iteka ry’igihugu, iteka ry’abuzukuru n’abuzukuruza.  Abarundi kandi ngo bakwiye kumenya ibimenyetso ngenderwako vyaranga Uburundi mu ntumbero yo kubisubiza iteka. Abanyakirundo kandi yarababwiye n’ivyo gusiga iragi ryiza ku basigwa babo no ku runganwe ruzobakorera mu ngata nk’uko yama abigira n’ahandi aho agiye gutanga inyisho zo gukunda igihugu.  Aho kukaba kwoba ukwigana basokuru batadupfiriye nabi kugira nabo ntibazopfire nabi abazobakorera mu ngata. Umuntu wese rero yokora ategura kazoza keza. Yarongeye amenyesha ko Umukuru w’igihugu yamenyesha ko ikibi atari upfa kuko bose bazopfa ariko ikibi akaba ari uko umuntu apfa agenda, agapfa muvyo akora. Umukuru w’igihugu kandi yaboneyeho akaryo ko kubacira umugani aho yababwiye yuko umugabo azi iyo aja,kandi ataragira ku musego ariko aragira ku musa, ko uwushaka kuraga abana biwe abaraga akiriho abantu bumva maze abana biwe nabo bakazoheza bagahonyora mu kirenge ciwe mu gihe yakoze vyiza, akagendera mu nzira kuko nakare bavuga ko imbuto itewe ariyo imera. Umukuru w’igihugu yasozereye asaba abarundi kuba intahemuka kuko atari vyiza guhemukira igihugu. Noneho kugihemukira ngo ni umuvumo kandi nta n’umwe yagihemukiye yerewe, aca abaha uburorero bwinshi bw’abarundi bagiye barahemuka haba ku ntwaro z’abami, haba igihe abarundi bariko barahabuza intahe yo kwikukira, haba mbere no mu bihe vy’inyuma yaho hamwe no mu bihe vya vuba nko mu mwaka w’2015.Bisubiye guhemuka ngo vyamyeho ariko bikaba vyababereye umuvumo hamwe no ku babakomokako. Abarundi bose akabasaba kutazohemuka ibigori bihetse ahubwo bokomeza umutima wo kwizera kuko imbere ari heza cane kuko Uburundi bozosubirana iteka n’itekane bwahorana, abarundi bagasubira kwigaba no kwigaburira. Niko kumenyesha kuva mu mwaka w’2105 ibihugu bimwe bimwe bimaze gufatara imugongo Uburunid bwaciye butangura kumenya kwikwiza buca buva ku bice 52 bwahora butanga kugira bwibesheho none ubu bugeze ku bice 84 kw’ijana y’amafaranga cahora gitanga kugira kirangure imigambi yaco. Aho akaba yizeza abarundi ko nko mu myaka itatu Uburundi bushobora kuba bwibeshaho ijana kwijana.
Abanyengozi basabwa gukomeza iragi ry’urukundo  rw’igihugu twaraze na basokuru 
Kw’igenekerezo rya 10 Mukakaro 2019, Prezida NKURUNZIZA yari aramutse atanga inyigisho zo kuzirikana igihugu ku imvukira n’abarangurira imirimo yabo mu ntara ya Ngozi bahuriye muri zone Musasa, komine Kiremba intara ya Ngozi nyene. Inyuma y’izo nyigisho, icegera c’umuvugizi w’Umukuru w’igihugu, Alain Diomède Nzeyimana akaba yamenyesheje ko Umukuru w’igihugu yaberetse ukugene igihugu cavutse, ko umuntu yigenjeje neza akora ivyo asabwa mbere agakunda n’igihugu ciwe akongera akakizirikana. Umukuru w’igihugu yarashimikiye kw’iyerekwa ryerekana aho abarundi bageze. Yaramenyesheje ko imbere yuko abazungu batera akagere Uburundi bakabwima imfashanyo bwakoresha ibice 48 vy’amahera yinjira mu gihugu ariko ubu bukaba bukoresha ayangana n’ibice 84 kw’ijana mu kiringo c’imyaka ine gusa. Mu kiringo c’imyaka itatu iri imbere naho akaba yababwiye ko Uburundi bushobora kuba bwashitse ku bice 100 kw’ijana vy’amahera bukoresha azoba ava mu gihugu hagati. Ku bijanye n’iyerekwa naho mu ntara zitari nke n’intara ya Ngozi irimwo ngo baramaze kwiyubakira ibiro vya baburamatari, ivya ba musitanteri  vy’amagorofa mbere hakaba hamaze kwubakwa za kaminuza zirenga mirongo itatu. Alain Diomède Nzeyimana yamenyesheje ko imbere yaho, abahanuzi bakuru babiri mu biro vy’Umukuru w’igihugu aribo Serges Ngendakumana na Jean Claude Karerwa Ndenzako asanzwe ari n’umuvugizi w’Umukuru w’igihugu baremesheje ibiganiro bijanye n’izo nyigisho. Uwa mbere akaba yigishije ku migambi igayitse y’abakoroni, uwundi ku bijanye n’imico kama. Serges Ngendakumana akaba yamenyesheje ko imigambi y’abakoroni ibandanya naho twikukiye aho baguma bagerageza gucamwo imice abanyagihugu bo mu bihugu vya Afrika n’Uburundi burimwo. Intumbero akaba ari ugushaka gusahura amatungo yabo bongere babakorere n’amabi yose ashoboka. Aho bakavuga bati ubutegetsi buriho ntitubwemera hakagaragara n’uko baba bafise imigambi yo kugandagura indongozi. Arongera akavuga ko n’ishirahamwe ONU ari igikoresho c’abafata ingingo zo gukandamiza igihugu kanaka. Ivyo kugandagura indongozi bikaba bimaze no kuba kuko Uburundi bucikukira hagandaguwe umuganwa Ludoviko Rwagasore mu nyuma hakagandagurwa prezida Melchior Ndadaye mbere bikaba vyarahatswe no gusubira kuba mu mwaka w’2015. Mu bijanye n’imico kama naho, umuhinga akaba n’umuvugizi w’Umukuru w’igihugu, Jean Claude  Karerwa Ndenzako yarerekanye neza yuko Imana iza imbere kandi, ivyo bikagaragarira mw’Ibwirizwa Shingiro abarundi bitoreye mu mwaka w’2018. Ivyo abazungu bavuga ko abarundi basenga Kiranga atarivyo ahubwo basenga neza cane. Mu kigabane gishasha c’izo nyigisho yagarutse ku bintu biranga intara ya Ngozi, muri kahise akaba ari uwitwa Inarunyonga mbere hakaba n’agasak kamwitiriwe. Ico giti kiri iruhande y’ibiro vya buramatari ngo barigeze kucicira bariko barakora ibirabara rya kaburimbo riva mu Kayanza rija i Muyinga aho bavuga ko uwaciciye yapfuye kandi naho bari bakiranduranye n’imizi casubiye kikanaga. Iyo ntara kandi iri mu ntara kama ya Buyenzi. Ikindi gishasha kiranga iyo ntara ni uko hari abasigaye bayita “Dubaï” kuko hari abarwizatunga baja kurangurira ibintu mu gihugu c’Ubushinwa no mu bindi bihugu vya Aziya hanyuma abandi badandaza bakarangurira aho i Ngozi aho kuja i Kampala n’ahandi. Mu gisagara ca Ngozi kandi niho havukiye umuririmvyi Canco Amissi n’abandi baririmvyi bemera ko abakurira muri uwo mwuga wo gucuraranga no kuririmba. Ikindi yamenyesheje kiranga iyo ntara ni uko umushikirangoma wa mbere Pierre Ngendanumwe yavukiye muri iyo ntara hanyuma umupfasoni wa Rwagasore nawe mu Rukeco, komine Busiga. Hari n’ibindi bitabaye vyiza vyabereye muri iyo ntara nk’ubwicanyi bwo mu 1988 muri komine Marangara na Ntega mbere no mu mwaka w’1993 hakaba harabaye ibintu bitameze neza. Ikindi ni uko intara ya Ngozi ariyo yatanguye kuzamwo amahoro mu mwaka w’2000. 

Epitace Nduwayo     

 

Urwaruka ruhamagariwe guheba kunywa ibiyayuramutwe

Kunywa ibiyayuramutwe si agaseseshwarumuri mu Burundi kandi umurindi w’ababifata n’ababidandaza ubandanya wiyongera  na cane cane mu rwaruka. Ivyo vyashikirijwe kw’igenekerezo rya 8 Mukakaro 2019 n’ubushikiranganji bw’amagara y’abantu n’abo bafashanya  mu kiganiro bahaye abamenyeshamakuru ku mabi aterwa  n’ukunywa ibiyayuramutwe.  Kunywa ibiyayuramutwe si agaseseshwarumuri mu Burundi kandi umurindi w’ababifata n’ababidandaza ubandanya wiyongera  na cane cane mu rwaruka. Ivyo vyashikirijwe kw’igenekerezo rya 8 Mukakaro 2019 n’ubushikiranganji bw’amagara y’abantu n’abo bafashanya  mu kiganiro bahaye abamenyeshamakuru ku mabi aterwa  n’ukunywa ibiyayuramutwe.  Umwunganirizi w’umushikiranganji w’amagara y’abantu, Joselyne Nsanzerugeze yamenyesheje ko kunywa ibiyayuramutwe mu Burundi vyagwiriye kandi umurindi w’ababinywa wiyongera na cane cane  mu rwaruka. Reta y’Uburundi rero ngo ntaco itazokora mu gushiraho amategeko abihasha n’utwigoro dutandukanye dukorwa mu bisata vy’amagara y’abantu hamwe no mu ntwaro.Yaravuze kandi ko  bigaragara ko ibiyayuramutwe bifise ingaruka mbi ku magara y’abantu kuko bizana indwara nyinshi. Albert Mbonerane arongoye ishirahamwe FENAS  rikorana n’ubushikiranganji bw’amagara y’abantu yamenyeshje ko kuva mu mwaka w’2013 hariho umugwi washinzwe  w’abaganga, abize amategeko n’abandi kugira batandukanye ibiyayuramutwe vyemewe n’amategeko n’ibitemewe ,ariko uwo mugwi ukaba utaratanga icegeranyo. Yaravuze ko kugira barwanye kunywa ibiyayuramutwe boja hamwe bakigisha abanyagihugu ko ari bibi batabanje kurindira abakora mu bushikiranganji bw’amagara y’abantu hamwe n’igiporisi. Yarongeye aramenyesha ko urwaruka rukwiye kuronswa inyigisho ku bijanye n’ingaruka mbi zavyo. Inyamiramabi OPC1 Diogène Minani yamenyesheje ko basanze mu gihugu cose  banywa ibiyayuramutwe. Ngo no mu gisagara ca Bujumbura birahagwiriye, mu makaritiye atandukanye haribonekeza ingeso mbi yo kunywa ibiyayuramutwe kuko hagwiriye amarigara. Ivyo ngo igiporisi kikaba kigerageza kubituza. Yarasavye ko abanyagihugu babonye ahari amarigara bariko baranyweramwo ibiyayuramutwe boheza bakabishikiriza abajejwe intwaro n’umutekano. Muganga Etienne Niyonzima nawe yamenyesheje ko ibice vyinshi vy’abanywa urumongi ari urwaruka rukiri ruto rutarenza imyaka 30. Yaravuze ko uburyo burama bwo guhanura abo bana ari uko abavyeyi bobegera bakabahanura bakabereka ikibi aho kiri n’ingaruka mbi yavyo.Ikindi naco ni uko bobuza abana babo kuja ku marigara mu bihe vy’uburuhuko.  
Thérése Niyonkuru

 

Urwaruka rwo hagati mu gihugu rusabwa kutajana nyabahururu iyo bagiye kuba mu gisagara

Urwaruka  rwo mu gihugu hagati ruhurumbira  igisagara ca Bujumbura  ruje kurondera akazi kenshi na kenshi ruragira ingorane. Ivyo vyashikirijwe n’umuvugizi w’ubushikiranganji bw’umutekano Pierre Nkurikiye mu kiganiro yahaye ikinyamakuru ubumwe kw’igenekerezo rya 8 Mukakaro 2019. Uwo avugira ubwo bushikiranganji avuga ko urwo rwaruka rukimanuka ubwa mbere rurabura uburaro, rukabura ivyo rufungura ari nayo mpamvu buca rutangura kwiba, gukora urudandazwa rutoruto rutemewe n’amategeko rimwe rimwe rukagira n’ubwicanyi. Abahungu, abativye barasega, abigeme nabo bakagira ubusambanyi. Ivyo navyo birabagirira ingaruka mbi nk’ugusama imbanyi batifuza, kubura aho barara, kubura ico bafungura n’ibindi. Urwaruka  rwo mu gihugu hagati ruhurumbira  igisagara ca Bujumbura  ruje kurondera akazi kenshi na kenshi ruragira ingorane. Ivyo vyashikirijwe n’umuvugizi w’ubushikiranganji bw’umutekano Pierre Nkurikiye mu kiganiro yahaye ikinyamakuru ubumwe kw’igenekerezo rya 8 Mukakaro 2019. Uwo avugira ubwo bushikiranganji avuga ko urwo rwaruka rukimanuka ubwa mbere rurabura uburaro, rukabura ivyo rufungura ari nayo mpamvu buca rutangura kwiba, gukora urudandazwa rutoruto rutemewe n’amategeko rimwe rimwe rukagira n’ubwicanyi. Abahungu, abativye barasega, abigeme nabo bakagira ubusambanyi. Ivyo navyo birabagirira ingaruka mbi nk’ugusama imbanyi batifuza, kubura aho barara, kubura ico bafungura n’ibindi. Pierre Nkurikiye amenyeshako kandi abanyepolitike bashobora  kubakoresha mu bikorwa bitari vyo nko kwiba, kwica, kudandaza ibiyayuramutwe, kudandaza abantu bimwe vy’abana b’abigeme hanze y’igihugu, kudandaza inzoga zitemewe n’amategeko no kuzihingura. Avuga ko iyo miyabaga ikora ivyo vyose kugira bibe  biramara kabiri. Pierre Nkurikiye yavuganye n’ikinyamakuru UBUMWE  yuko ikibabaje ari uko iyo bafashwe n’inzego z’umutekano, bahanwa kw’izina ryabo, badahanwa kw’izina ry’ababatumye. Bamwe barafungwa, abandi nabo bagahura n’ingorane zitandukanye harimwo no gutakasa ubusima, imiryango baje baturukamwo ntimenye itahiriro ryabo ikazopfana agahinda.Abandanya avuga ko ku ruhande rw’abigeme hariho inkozi z’ibibi zabakoresha mu bikorwa vy’ubusambanyi canke zikabadandaza ku bandi bantu bakabasambanya hanyuma bagaha amahera abo babadandaza. Umwe muri urwo rwaruka yamanutse aje kurondera ubuzima mu gisagara Edouard Niyonkuru aturuka mu ntara ya Karusi yaganiriye n’ikinyamakuru UBUMWE yamenyesheje ko yahevye amashure yiwe aza mu gisagara kurondera ubuzima. Agishika nawe nyene ngo ntivyamworoheye kuko ata ndaro yari afise ashikiramwo. We hamwe n’akagwi bazananye barara mw’ibarabara, imibu ikamurya inzara ikamwica, yandurukiraho ararwara marariya iturutse ku mibu n’inzara.Edouard Niyonkuru yavuze ko ata buryo yari afise bwo kwivuza,  akaba yavujwe n’umugiraneza amusanze aho  yari arambaraye. Amaze gukira yaciye asubira ruguru ku bavyeyi biwe. Bamwe mubo bamanukanye barapfunzwe, abandi nabo avuga ko atazi iyo bageze.Ku bijanye n’ico ubushikiranganji bw’umutekano bukora ngo bigabanuke, Pierrre Nkurikiye yamenyesheje ko ata kindi atari ugukura bene abo bantu mwibarabara bagasubizwa mu makomine iyo baje bava.Nkurikiye avuga ko umuntu afise amagara meza, amaboko abiri,amaguru abiri n’ubwenge, adakwiye kubura ingene yibeshaho kuko yorondera umutahe mutoya akagira umugambi uhwanye n’uwo mutahe. Bukebuke akaza aratera imbere. Kubw’uwo avugira  ubushikiranganji  bw’umutekano ngo abantu benshi bateye imbere si ukuvuga ko batanguje amamiriyoni ahubwo ngo ni ukuba umuntu afise iyerekwa.

Irène Niyongabire

 

Ikigo c’urwaruka co mu Kamenge kirafasha urwaruka ruri mu buruhuko mu buryo butandukanye

Ikigo c’urwaruka co mu Kamenge kirafasha cane abanyeshure bari mu buruhuko. Ivyo vyashikirijwe na Blaise Pascal Nsabinganji ajejwe igisata c’amahoro no gusubiza hamwe muri ico kigo mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE hari kw’igenekerezo rya 9 Mukakaro mu 2019. Yamenyesheje ko basanzwe bafasha urwaruka biciye mu nkino no mu mico kama n’inyigisho zidasizwe inyuma.Ikigo c’urwaruka co mu Kamenge kirafasha cane abanyeshure bari mu buruhuko. Ivyo vyashikirijwe na Blaise Pascal Nsabinganji ajejwe igisata c’amahoro no gusubiza hamwe muri ico kigo mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE hari kw’igenekerezo rya 9 Mukakaro mu 2019. Yamenyesheje ko basanzwe bafasha urwaruka biciye mu nkino no mu mico kama n’inyigisho zidasizwe inyuma. Ivyo bikorwa vyitabwa n’urwaruka ruturuka mu mazone yose yo mu gisagara ca Bujumbura. Ariko ngo muri rusangi abavyitaba cane ni abo mu mazone ari mu buraruko bw’igisagara. Blaise Pascal Nsabinganji avuga ko ivyo bikorwa ari iciyumviro cavuye mu bajejwe intwaro.Yabandanije amenyesha ko igisata c’amahoro no gusubiza hamwe cavutse mu mwaka w’1997, ivyo bikorwa vyo gufasha urwaruka navyo bica bivuka mu 1998. Vyatanguriye cane  cane  mu mazone ane ariyo Kamenge, Cibitoke na Gihosha yavyawe na Kamenge hamwe na Buterere yavyawe na Cibitoke.Nsabinganji yamenyesheje kandi ko ivyo bikorwa bitunganijwe neza. Abo banyeshure bashika mu gitondo kare( isaha imwe n’iminota mirongo ibiri), bagaca baja mu nyubakwa y’igihangare, yabigenewe bakaraba ibikorwa vyaranguwe ejo hahise, uwurongoye ikigo c’urwaruka co mu Kamenge, Patiri Maurice Simon Pierre Ciza nawe araheza akabigisha ivyo bita « Icayi cubaka imitima ». Ico naco ngo kiba ari ijambo ryavuzwe n’umwe mu bantu basize amateka kw’isi nka Nelson Mandera yahoze arongoye igihugu ca Afrika y’Epfo, Martin Luther King yarwanije amacakubiri afatiye ku rukoba, Ghandi Mahtma yaharaniye intahe yo kwikukira kw’igihugu c’Ubuhindi n’abandi. Iyo nyigisho iheze baca banywa icayi hanyuma bagatora ibikoresho bakaja mu makaritiye atandukanye.Isaha zitandatu z’umutaga zigeze baca baza mu kigo bakoga bagafungura. Isaha y’umunani igeze baca baja mu mazu basanzwe bigiramwo bakigishwa ivyigwa bitandukanye bagataha ku mugoroba. Nsabinganji amenyesha ko ivyo vyigwa bifitiye akamaro  kanini urwo rwaruka  kuko amashure atanguye baronka umwe umwe amakaye cumi n’utundi dukoresho gutyo bagasahiriza abavyeyi babo.Nsabinganji yaramenyesheje ko muri ico kigo badatamba birorera muri ivyo bikorwa. Hari ababafashe mu mugongo. Aha yavuze ko hari ishirahamwe ryitwa Musereor riri mu gihugu c’Ububirigi, hamwe n’irindi riharanira amahoro n’ukwiteza imbere riri mu gihugu ca Canada. Ngo hari kandi n’abakunzi b’ico kigo hamwe rero n’amashiramwe yandi akorera mu Burundi.Blaise Pascal Nsabinganji arangiza ashimira Reta y’Uburundi ku kuntu yitaho cane ico kigo n’ingene ibafasha igihe cose bayikozeko.

Irène Niyongabire

 

Ibikorwa vyo mu buruhuko, uyu mwaka w’2019 bizoba bihariwe gukingira ibidukikije

Uko umwaka utashe, mu gihugu  c’Uburundi hama hategurwa ibikorwa ku banyeshure bari mu buruhuko. Ni muri iyo ntumbero ikinyamakuru UBUMWE cegereye umuyobozi mukuru ajejwe inyigisho zo gukunda igihugu, Thérence Mbonabuca kugira amenyeshe abarundi n’abanyamahanga ingene ibikorwa vyo muri uyu mwaka w’2019 bitunganijwe. Mbonabuca yamenyesheje ko uyu mwaka w’2019 uzoba ugize 4, ibikorwa vyo mu buruhuko bihuriramwo abanyeshure bitunganijwe mu gihugu mbere hamwe hamwe bakabihuriramwo n’abanyagihugu bandi bavyifuza. Yabandanije amenyesha ko uno mwaka,  mu gutunganya ibikorwa vyo mu buruhuko bisunze ivyavuye mu nama Umukuru w’igihugu yagirishije ba musitanteri n’ababuramatari i Gitega aho  yasavye ko ibikorwa vyo mu buruhuko vyojana no gukingira ibidukikije mu guca imikobeko no  kugira amatuta y’imivyaro yibiti.  Ngw’ayo matuta, niyo azofasha muri wa mugambi « Ewe Burundi urambaye ». Mbonabuca yamenyesheje ko abo banyeshure bazohabwa inyigisho zo gukunda igihugu zizotangwa hisunzwe agatabu  karimwo inyigisho 11. Ngo abo banyeshure bazokwigishwa ibintu bijanye no kurangwa n’ibikorwa, kurata ivyiza biri mu gihugu,  kurwanira igihugu, kutaba intambamyi y’iterambere,  kwubaha amategeko, imigenzo n’imico kama y’igihugu no kuraba ingorane ziri aho umuntu aherereye, akagerageza kuzitorera umuti. Ngo izo nyigisho zizotuma abanyeshure bo mu gihugu cose baronka ubumenyi bumwe mu bijanye no gukunda igihugu.  Ngo ivyo bikorwa vyo mu ci bizomara iminsi 20, iminsi 10 yo muri Mukakaro 2019 n’iyindi minsi 10 yo muri Myandagaro. Ngo abajejwe intwaro barabahimiriza kugira abanyeshure bitabe ivyo bikorwa aho baherereye. Ngo ivyo bikorwa birahambaye kubera urwaruka ruraharonkera ubumenyi butandukanye. Ngo uyu mwaka abanyeshure ntibazotonda bose ku murwa mukuru wa komine kuko ibikorwa vyo gukingira ibidukikije bizobera ku mitumba. Uko umwaka utashe, mu gihugu  c’Uburundi hama hategurwa ibikorwa ku banyeshure bari mu buruhuko. Ni muri iyo ntumbero ikinyamakuru UBUMWE cegereye umuyobozi mukuru ajejwe inyigisho zo gukunda igihugu, Thérence Mbonabuca kugira amenyeshe abarundi n’abanyamahanga ingene ibikorwa vyo muri uyu mwaka w’2019 bitunganijwe. Mbonabuca yamenyesheje ko uyu mwaka w’2019 uzoba ugize 4, ibikorwa vyo mu buruhuko bihuriramwo abanyeshure bitunganijwe mu gihugu mbere hamwe hamwe bakabihuriramwo n’abanyagihugu bandi bavyifuza. Yabandanije amenyesha ko uno mwaka,  mu gutunganya ibikorwa vyo mu buruhuko bisunze ivyavuye mu nama Umukuru w’igihugu yagirishije ba musitanteri n’ababuramatari i Gitega aho  yasavye ko ibikorwa vyo mu buruhuko vyojana no gukingira ibidukikije mu guca imikobeko no  kugira amatuta y’imivyaro yibiti.  Ngw’ayo matuta, niyo azofasha muri wa mugambi « Ewe Burundi urambaye ». Mbonabuca yamenyesheje ko abo banyeshure bazohabwa inyigisho zo gukunda igihugu zizotangwa hisunzwe agatabu  karimwo inyigisho 11. Ngo abo banyeshure bazokwigishwa ibintu bijanye no kurangwa n’ibikorwa, kurata ivyiza biri mu gihugu,  kurwanira igihugu, kutaba intambamyi y’iterambere,  kwubaha amategeko, imigenzo n’imico kama y’igihugu no kuraba ingorane ziri aho umuntu aherereye, akagerageza kuzitorera umuti. Ngo izo nyigisho zizotuma abanyeshure bo mu gihugu cose baronka ubumenyi bumwe mu bijanye no gukunda igihugu.  Ngo ivyo bikorwa vyo mu ci bizomara iminsi 20, iminsi 10 yo muri Mukakaro 2019 n’iyindi minsi 10 yo muri Myandagaro. Ngo abajejwe intwaro barabahimiriza kugira abanyeshure bitabe ivyo bikorwa aho baherereye. Ngo ivyo bikorwa birahambaye kubera urwaruka ruraharonkera ubumenyi butandukanye. Ngo uyu mwaka abanyeshure ntibazotonda bose ku murwa mukuru wa komine kuko ibikorwa vyo gukingira ibidukikije bizobera ku mitumba. Ngo musitanteri  afadikanije n’abafasha ikomine hamwe n’abavukantara bariyungunganya kugira baronderere agahimbamusyi ababa bitavye ivyo bikorwa. 

Aline Kanyana

 

Imfashanyo y’amatoni 200 y’umuceri niyo igihugu c’Ubuyapani buherutse guha Uburundi

Igihugu c’Ubuyapani giherutse guha Uburundi imfashanyo y’amatoni 200 yiyongera ku matoni 5000 cari caratanze muri Rusama 2019.Igihugu c’Ubuyapani giherutse guha Uburundi imfashanyo y’amatoni 200 yiyongera ku matoni 5000 cari caratanze muri Rusama 2019.Ibirori vyo gushikiriza iyo ngabire bikaba vyabaye ku wa 8 Mukakaro 2019, bihagarikiwe n’uwuserukira igihugu c’Ubuyapani mu Burundi, ariko intebe yiwe ikaba mu gihugu c’Urwanda, Takayuki Miyashita, n’umushikiranganji w’ibidukikije, uburimyi n’ubworozi ,Déo Guide Rurema yaserukiye Reta y’Uburundi.Umushikiranganji Déo Guide Rurema yamenyesheje ko igihugu c’Ubuyapani congeye ubushikiranganji  arongoye  ayo matoni 200 y’umuceri kubera babonye umwete bagize  mu kugurisha uyo muceri. Amahera azovamwo akaba ariyo azofasha kwubaka urugomero rwa Kajeke.  Ngo ayo matoni 200 y’umuceri yatanzwe nk’ishumbusho  kubera ayo matoni 5000 yashitse atevye. Ngo muri ayo matoni 5000 y’umuceri nyene hakaba, hariho uwononekaye ari naho igihugu c’Ubuyapani caciye gitanga ishumbusho y’amahera ku bushikiranganji bujejwe uburimyi n’ubworozi. Ngo urwo rugomero rwa Kajeke narwo rugiye kwubakwa ruzofasha kuvomera ikiyaya ca Rusizi ku buryo kizorimwamwo gatatu mu mwaka. Umushikiranganji Rurema yamenyesheje ko  iyindi mfashanyo izoboneka, bazoca bitaho akarere ko mu Kirundo kubera rurya ruzuba rwama rwahateye mu kugira imigambi yo kuvomera hanyuma abanyagihugu bagume batekanye, ntibaze baragira imyitwarariko y’uruzuba rwama ruhatera  kandi ari akarere kimbuka cane.

Aline Kanyana

 

Page 1 sur 192

Ouvrir