Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Urwaruka rusabwa n’abarongoye amashirahamwe kwigenza neza mu matora n’inyuma yayo

Inyuma y’amatora urwaruka ruhamagariwe kwigenza neza  kubera ko ubuzima bubandanya  kandi haba hageze ko umugambwe watsinze ushira mu ngiro imigambi wiyemeje. Ivyo vyamenyeshejwe n’umuyobozi w’ishirahamwe ry’urwaruka  rw’abanyafrika mparaniramajambere  Eric Nsengiyumva mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE ku wa 8 Ruheshi 2020Nkuko yabandanije abimenyesha, inyuma y’amatora urwaruka baruhimiriza kwigenza neza mu kuja hamwe bagakora ibikorwa vy’iterambere  bakongera bakarwaniriza umwansi hamwe. Inyuma y’amatora rero ngo ubuzima burabandanya babwirizwa kubana neza n’abo badasangiye umugambwe  bagafatana mu nda ntibagume bishiramwo ivyo gutsindwa.  Ku bijanye n’ico biteze mu guserukirwa mu nzego akaba yamenyesheje ko bizeye ko bigiye kugenda neza Umukuru w’Igihugu mushasha azobiyumvira bagaserukirwa. Yarangije asaba Reta ko mu migambi bazoshira imbere batokwibagira guha akazi abantu benshi.  Uwusererukira ishirahamwe ryishinze gutsimbataza amahoro n’iterambere rusangi mu Burundi Fabien Bimenyimana nawe mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE ku wa 17 Ruheshi 2020 akaba yabanje guhoza umuryango w’uwahora arongoye Igihugu Petero Nkurunziza, Uburundi n’abarundi hamwe nabo bari basangiye imirimo ya poritike. Yaciye amenyesha ko ishirahamwe ryabo ahanini rigizwe n’urwaruka ruhejeje amashure ya kaminuza hamwe n’abandi basanzwe bikorera ivyabo bahejeje amashure.Ku bijanye n’inyifato ibereye urwaruka rwogira mu matora n’inyuma yayo n’uko  bokwirinda  ababahenda, bagume batekanye.

Ngo woba umwanya mwiza wo kwinengesera bakirinda imvugo zose z’ugucanishamwo ahubwo bakore barondera cane cane imigambi y’iterambere hamwe n’igihe haba amatora habaye akarusho ku nyifato y’urwaruka bivanye n’inyigisho zagiye ziratangwa n’abagize amashirahamwe atandukanye,abarongoye inzego mu bushikiranganji butandukanye  hamwe n’abagize umurwi wigenga ujejwe gutegura amatora CENI.Inyuma y’amatora naho ngo bakwiye kwirinda  imvugo yoza ibacanishamwo. Muri kino gihe kandi ngo urwaruka rukwiye no gukura amaboko mu mpuzu  mu kurwiza umwimbu mu gihugu. Ku bijanye n’ico biteze mu nzego nshasha zigiye kurongora Uburundi akaba yamenyesheje ko bizeye ko urwaruka ruzoserukirwa mbere hakavamwo n’umushikiranganji. Yarongeye amenyesha ko aravye abaraye batowe mu bashingamateka harimwo urwaruka kuko yabonye abafise imyaka mirongo itatu. Ivyo rero bigatuma urwaruka rugira icizere ko Umukuru w’Igihugu azorushira mu nzego zitandukanye kugirango ruserukire abandi rwongere rushikirize ivyiyumviro vyabo.  Yarangije asaba urwaruka kuguma rurikanuye mu kurwanya ico cose coza kibahungabanya maze bagafatana mu nda bateza imbere Igihugu c’amavukiro.  Eric Ndayikengurutse umuhuzabikorwa mw’ishirahamwe REJA ni ukuvuga ihuriro ry’amashirahamwe y’urwaruka ruri mu bikorwa ku bw’ugusubiza hamwe mu mahoro n’iterambere, akaba nawe yabanje kwibutsa  ko hari ibiringo bitatu arivyo imbere y’amatora muriyo nyezina hamwe n’inyuma yayo.Imbere y’amatora,  urwaruka rubanza kumva ko mu budasa bwarwo umwe wese yokwubahiriza uwundi ntihagire uwuhohotera uwundi. Mu matora nyezina naho ngo urwaruka rwokubahirizanya bakaja mu matora nk’abantu babumbatiye amahoro umwe wese agaheza agatora uwo yiyumvira ko ariwe afise akamaro gakomeye.  Ikindi naco ngo ni uko bomenya ko igihe c’amatora ari igihe gisanzwe iyo aheze ubuzima buheza bukabandanya bagaheza bakaguma babana mu mahoro n’umutekano kandi bakabana bihanganiranira mu mibereho y’abo ya minsi yose. Inyuma y’amatora rero hoho ngo ni ikintu gikomeye cane kuko haba hariho uwutsinzwe n’uwatsinze. Muri ico gihe rero ngo uwutsinzwe yoheza agashima ivyavuye mu matora adashimye naho akitura inzego zibijejwe kandi akurikije amategeko yashinzwe na Reta.  Mu matora rero ngo ikintu gihambaye ni uko  vyose vyoca mu mategeko yategekanijwe n’Igihugu. Ku bijanye n’ico biteze ku nzego nshasha zigiye kurongora Igihugu, Eric Ndayikengurutse akaba yamenyesheje ko kubera urwaruka ari rwinshi mu gihugu rwoheza  bagahabwa ijambo kuko ari bwo Burundi bw’ejo.  Ikindi ngo  bakwiye kuja mu nzego bakamenyerezwa kugira   ni hagera ko batwara ntibazoheze ngo  bamaramaze imigambwe baturukamwo. Yaciye kandi amenyesha ko boheza bakanahabwa ijambo mu gutegura imigambi y’Igihugu. Urwaruka kandi rwoheza rugahabwa ijambo mu gusuzuma ko imigambi yategekanijwe yashitsweko. Iruhande y’ivyo ngo n’aho hariho ibibanza bike boheza bagategekanya imigambi myinshi y’iterambere kugirango bashinge ubuzi bwinshi ntihagire urwaruka rwirirwa rwicaye. Yarangije asaba urwaruka kwirwanako rukarangura imigambi y’iterambere. Yongeye asaba ubushikiranganji butandukanye kuja hamwe n’amashirahamwe bagahanahana ivyiyumviro ku bibazo urwaruka rufise bongere babitorere inyishu.

Christine Manirambona

Ouvrir