Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Igiterwa pasiteke cimbuka mu ntara zishushe kandi gifise akamaro kanini ku magara y’abantu

vvvrIgiterwa  ca pasiteke Abarundi bocijukira cobateza imbere kandi kikabafasha no kugira amagara meza mu gufungura neza. Ivyo vyashikirijwe n’umushakashatsi mu kigo ISABU Cyrille Mbonihankuye  agira ubushakashatsi ku vyamwa, ku mboga no ku mashurwe, mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE ku wa 18 Rusama 2020Igiterwa  ca pasiteke Abarundi bocijukira cobateza imbere kandi kikabafasha no kugira amagara meza mu gufungura neza. Ivyo vyashikirijwe n’umushakashatsi mu kigo ISABU Cyrille Mbonihankuye  agira ubushakashatsi ku vyamwa, ku mboga no ku mashurwe, mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE ku wa 18 Rusama 2020Cyrille Mbonihankuye yamenyesheje ko igiterwa ca pasiteke cashitse mu Burundi mu mwaka w’2011, ari ubwoko 3, batanguye kukigeragereza  muri ISABU Gihanga mu kigo ca Mugerero. Icatumye bahera ngaho i Gihanga n’uko igiterwa ca pasiteke gisanzwe kiba ahashushe. Mu Burundi aho cimbuka cane ni mu biyaya vy’Imbo na  Kumoso, hamwe no mu ntara kama ya bugesera.

Pasiteke rero kuva aho ishikiye ni igiterwa kiriko kiraharwira  kandi gisanzwe cimbuka ugereranije n’ibindi vyamwa bitamyeho mu Burundi. Hari ubwoko 3 bushobora kurimwa, ubwitwa “sukari”,  umurimyi yagikwirikiranye neza arashobora kwimbura amatoni 15 kw’ihegitari kandi zisanzwe ziryoshe cane ari nazo zatanguye gushika mu gihugu; izindi zitwa “Cremson”  kuri hegitare hashobora kwimbuka  amatoni 8, hamwe n’izindi zitwa “shuga  Baby” baronka amatoni 6 kw’ihegitare.  Ico giterwa gishobora kubikwa nk’imyungu isanzwe irimwa mu Burundi kanatsinda kiri mu bwoko bwayo naho gifungurwa nk’icamwa, kigizwe n’ibice 93 kw’ijana vy’amazi. Cyrille Mbonihankuye atumirira Abarundi bose kugifungura na cane cane abarimyi kuko gifise vyinshi mu vyo umubiri ukenera. Ivyunyunyu biri muri pasiteke bikaba vyose ari ngirakamaro bituma agira amaraso akwiye hamwe na mavitamine nyinshi zirimwo izifasha amaso kubona neza hamwe n’ibindi. Cyrille Mbonihankuye yarongeye aramenyesha ko ico giterwa naho cera mu mwanya muto gisaba gukorerwa, kubagarirwa barandagura utwatsi twamezemwo, gusasirwa bakwongera bagapompa. Cyrille Mbonihankuye yasozereye amenyesha ko ibibazo abashakashatsi bagira  kuri ico giterwa ari uko mu Burundi atahariho barima umurima wo kurwiza imbuto za pasteke, zica ziboneka zizimvye, ikindi kijanye n’aho bashorera ico giterwa kuko gifungurwa mu gisagara ca Bujumbura honyene kandi cari igiterwa gishobora gushorwa no hanze y’igihugu, gishobora kumara iminsi myinshi gisoromwe  kitarafungurwa kandi kitarapfa. Hari kandi n’indwara  zitera ico giterwa zitarashobora kumenyekana kugira zitorerwe umuti, vyongeye ntihagira igisata co gukwiragiza ico giterwa hagati mu gihugu.                                              

Anitha Bizimana

Ouvrir