Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Imyiyamamazo y’imigambwe n’abigenga yuguruwe icese ku wa 27 Ndamukiza 2020

donaKw’igenekerezo rya 27 Ndamukiza 2020 niho abanyamigambwe, abahurikiye mu nani z’imigambwe hamwe  n’abigenga,bisunze itegeko ry’Umukuru w’igihugu inomero 100/057 ryo ku wa 25 Ndamukiza 2020, bashwara imihingo hafi yose y’igihugu aho batunganije ibirori vyo gutanguza igikorwa co kwiyamamaza mu  matora  yo ku rwego rw’umukuru w’igihugu, ku rwego rw’Inama Nshingamateka hamwe n’inama mpanuzwajambo z’amakomine, ayo nayo akazoba ku wa 20 Rusama 2020.Ibimenyeshamakuru ivya Reta n’ivyigenga bikaba vyaragize urunani mu ntumbero yo gukurikirana uko ivyo bikorwa vy’imiyamamazo vyagenze uyo munsi wa mbere.Kw’igenekerezo rya 27 Ndamukiza 2020 niho abanyamigambwe, abahurikiye mu nani z’imigambwe hamwe  n’abigenga,bisunze itegeko ry’Umukuru w’igihugu inomero 100/057 ryo ku wa 25 Ndamukiza 2020, bashwara imihingo hafi yose y’igihugu aho batunganije ibirori vyo gutanguza igikorwa co kwiyamamaza mu  matora  yo ku rwego rw’umukuru w’igihugu, ku rwego rw’Inama Nshingamateka hamwe n’inama mpanuzwajambo z’amakomine, ayo nayo akazoba ku wa 20 Rusama 2020.Ibimenyeshamakuru ivya Reta n’ivyigenga bikaba vyaragize urunani mu ntumbero yo gukurikirana uko ivyo bikorwa vy’imiyamamazo vyagenze uyo munsi wa mbere.


Umugambwe CNDD-FDD waruguruye icese imyiyamamazo muri komine Bugendana
Abagumyabanga, abakenyererarugamba, imbonerakure, hamwe n’abahumure bo mu mugambwe CNDD-FDD  bavuye mu ntara zose  zose z’igihu bahuriye muri komine Bugendana, ikukira intara ya Gitega isanzwe ari umurwa mukuru wa poritike, ku wa 27 Ndamukiza 2020, aho bitavye ibirori vyo gutanguza icese imyiyamamazo y’uwo mugambwe,vyari vyatewe iteka n’Umukuru w’igihugu Petero Nkurunziza, asanzwe ari umukuru w’inama y’inararibonye, akongera akaba n’imboneza yamaho mu mugambwe CNDD-FDD. 
Prezida Nkurunziza atumirira abarundi na cane cane abagumyabanga gutora umwizigirwa Evariste Ndayishimiye
Mw’ijambo Umukuru w’igihugu,Petero Nkrurunziza yashikirije abari ngaho i Bugendana , yabatumiriye kuzohunda amajwi umugabo w’imwizigirwa, jenerari Major Evariste Ndayishimiye yashizwe imbere n’umugambwe CNDD-FDD.Prezida Nkurunziza akaba rero yabanje gushimira Imana Mushoboravyose kuri yabashikanye kuri uyo munsi wo gutanguza igikorwa co kwiyamamaza mu matora yo mu 2020.Yarongeye ashimira Imana ku mutekano warangwa mu gihugu cose.Ku bwiwe ngo ivyapfundikiwe mw’ikoraniro rikuru ry’umugambwe CNDD-FDD, vyacitse ukuri.Vyongeye ngo igihe yatangaza ko atazokwitoza mu 2020, yiyemeje kuzoshigikira uwuzoserukira  umugambwe CNDD-FDD mu matora, yaciye amenyesha abari ngaho ko yishikiye  aho i Bugendana kugira ashikirize  ku mugaragaro abagumyabanga n’abarundi bose uwuzoserukira umugambwe CNDD-FDD,mu guhiganirwa ikibanza c’umukuru w’igihugu.Yaciye atumirira abarundi bose na cane cane abagumyabanga kuzohunda amajwi Evariste Ndayishimiye.Ngo bamutoye  bazogira amahirwe n’umuhezagiro narirya azobandanya ashira mu ngiro imigambi y’umuagmbwe CNDD-FDD, ku neza y’abanyagihugu.

Evariste Ndayishimiye ni intwari agakunda no gusenga
Prezida Nkurunziza yarashingiye intahe Evariste Ndayishimiye aho yamenyesheje ko amuzi neza nk’umugenzi ku rugamba n’umufasha wo hafi  kuva ashikira amabanga yo kurongora igihugu mu 2005.Yarashikirije impano ziwe n’ibikorwa yaranguye n’uwo azokwitoza mu kibanza c’umukuru w’igihugu kuva mu biganiro vyoguhagarika indwano burundu gushika ubu.Ati:Ni umugabo w’imwizigirwa.Yaramenyesheje ko afatiye ku bikorwa vyose yaranguriye  igihugu n’amabanga yagiye arashingwa , akwije ibisabwa vyose  kugira arongore igihugu.Ati dusangiye urugamba rwo gutsimbataza demokarasi n’iterambere rirama;rero duhamagariwe kumuhunda amajwi na kumusengera.Ararinda kandi arubaha Imana ni umugisha n’iteka ku barundi.Prezida Nkurunziza  ntiyibagiye gukebura Abarundi abasaba kuguma ku kivi ntibahebere umwanya w’ibikorwa  imyiyamamazo, ngo bahave bibagira ko bategerezwa kurondera ibibabeshaho.Yarangije atekerera impanuro abarundi bose, nacane cane abanywanyi b’imigambwe, zo kwiyunga mu mashirahamwe y’iterambere nk’uko twabirazwe n’umuganwa Atari umugani,Ludoviko Rwagasore,guryo ubutandukanye butubere ubutunzi.
Evariste Ndayishimiye yiyemeje kubanadanya gushira mu ngiro imigambi ya Reta 
Uwashizwe imbere n’umugambwe CNDD-FDD,Evariste Ndayishimiye mw’ijambo ryiwe nawe yaramenyesheje abari ngaho ko uwo munsi utameze nk’iyindikandi ari intibagirwa ku bagumyabanga n’abarundi bose.Akaba yarashimiye ko umukuru w’inama y’inararibonye mu mugambwe CNDD-FDD, akongera akaba n’Umukuru w’igihugu kuba yaraje kumushigikira nk’uko yari yari yaravyiyemeje.Aca aramenyesha ko yiteguriye kurongora igihugu,nk’uko abagumyabanga babimusavye.Ku vyerekeye imigambi iza imbere ku bimwerekeye Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko azobandanya ashiramu ngiro imigambi ya Reta kunneza y’abanyagihugu.Ngo ashira inguvu mu guteza imbere ibisata  nkoramutima kw’iterambere ry’igihugu n’abanyagihugu nk’amagara y’abantu, uburimyi, indero, n’ibindi.Yarateye akamo abanrundi ati:tureke ibidutandukanya , duhaguruke nk’umuntu umwe dukore dushize hamwe kugira dushobore guteza imbere igihugu kuko ico gihe atacotunanira.Evariste Ndayishimiye yarangije ahamagarira Abarundi gukora kugira igihugu gishike kw’iterambere riboneka.Ati ndi ngaha kandi abarundi twese tugiye hamwe  tuzoteza imbere igihugu cacu narirya ibikenewe vyose tubifise, ni ukuvuga inguvu, ubwenge , umutahe, n’ibindi.Ntiyibagiye kugabisha abagomba kurya ivyo batabiriye akuya.Abo ngo nta kibanza bafise mu Burundi. Nakare ngo urima itiro ukimbura ingonera.Twobamenyesha ko ivyo birori vyari vyitabwena bamwe mu baserukira ibihugu vyabo mu Burundi, abaserukiye imigambweyiyemeje gushigikirauwashizwe imbere n’umugambwe CNDD-FDD ngo azohiganirwe ikibanza c’umukuru w’igihugu.
Umugambwe CNL waruguriye icese Imyiyamamazo ku murwa mukuru w’intara ya Ngozi
Abanywanyi b’umugambwe CNL “Inyankamugayo”, baturuka mu mihingo nka yose y’igihugu bahuriye ku murwa mukuru w’intara ya Ngozi, ku kibuga c’umupira w’amaguru c’i Muremera, aho bitavye ibirori vyo kwugurura icese ibikorwa vyo kwiyamamaza mu matora yo mu 2020,vyari birongowe n’umukuru  w’uwo mugambwe Agathon Rwasa.
Agathon Rwasa yasavye inyankamugayo n’abandi barundi  kuzomuhunda amajwi
Uwo munsi Rwasa yasavye inyankamugayo n’abandi barundi kuzotora umugambwe CNL.Ibirori vy’uyo munsi vyatangujwe n’urugendo rurerure, aho abanywanyi  b’umugambwe CNL aribo ” inyankamugayo” bavuye kw’ibariyeri iri kw’ibarabara ryinjira mu gisagara ca Ngozi, bakagenda bagana ikibuga c’umupira w’amaguru c’i Remera ahabereye ibirori nyezina.Urwo rugendo rwabaye akaryo ku nziramugayo rwo kuramukanya n’abanywanyi b’iyindi migambwe na cane cane abanywanyi b’umugambwe CNDD-FDD, iyo ngendo ikaba yarashimwe n’impande zompi z’iyo migambwe. Kuri ico kibuga hari hategekanijwe ibikoresho vyo gukaraba amazi mu ntumbero yo kwikingira ikiza ca coronavirus,mbere hari n’abantu bara bafise udukoresho two gupima ubushuhe abantu bose imbere yokwinjira muri ico kibuga.Ico gikorwa co kwiyamamaza cabaye n’akaryo ko kwereka abanywanyi b’umugambwe CNL n’abandi bari ngaho ingene bazokoresha amakarata y’amatora  kugira batandukanye ikarata y’indongozi yabo ntihagire mbere ntihazobe n’amajwi  y’impfagusa.Mw’ijambo ryiwe ,umukuru w’umugambwe CNL,Agathon Rwasa yabanje  gushimira abigize akigoro bose kugira bashobore gushika kuri ico kubuga catunganirijwemwo ibirori,hanyuma ati:turi mu kiringo ciza coguhitamwo indongozi nshasha z’igihugu cacu.Niko guca atera akamo abanywanyi b’umugambwe CNL n’abarundi muri rusangi ko guhunda amajwi uwomugambwe mu matora yo ku wa 20 Rusama 2020.Yasavye abayoboke       biwe mbere n’abarundi muri rusangi kwirinda inyifato y’amacakubiri n’ibinyoma.Yaribukije abanywanyi b’umugambwe CNL ibikorwa vy’imyiyamamazo vyategekanijwe kuvaku wa 27 Ndamukiza gushika ku wa 17 Rusama 2020, bizohora bitangura isaha cumi na zibiri zo mu gitondo bikarangira isaha cumi na zibiri zo ku mugoroba hisunzwe itegeko rigenga amatora, rero ntahazogire abahuvya.Umukuru w’umugambwe CNL, akaba yaramenyesheje ko afise icizere kinini c’uko umugambwe wiwe uzotahukana intsinzi mu matora yimirije.Ngo igihe rero uyo mugambwe wotsinda uzorongora igihugu wubahiriza amahoro n’umutekano ku barundi bose hamwe n’abanyamahanga baba mu Burundi.Rwasa yahamagariye abemeye guhiganwa muri aya matora kwuibahiriza ibizoba vyavuye mu matora no kuzoshira aho intahe izoba yashize.Ku wuzoba yatsinze amatora  yasavye ko yotwarira abarundi bose  ata mwana n’ikinono.
Umugambwe CNL wiyemeje kuzoha intara yose imashini yo kunagura amabarabara
Agathon Rwasa yaramenyeshe ko imigambi y’umugambwe arongoye yerekeye ibisata vyose bigize ubuzima bw’igihugu.Ku bwiwe rero,ngo ibisata vy’uburimyi , ubworozi, uburovyi, n’ibindi bikeneye gutezwa imbere bimwe biboneka ku buryo abarundi bashobora gushikira  ivyo bakeneye bakoresheje uburyo buvuye mu musasakara w’umwimbu.Agathon Rwasa akaba yaramenyesheje ko igihe yotahukana intsinzi mu matora yimirije yiyemeje kuzobandanya poritike ya Reta yo  kuvuza abakenyezi bibungenze  hamwe n’abibarukiye kwa muganga  hamwe n’abana barimunsiy’imyaka itanu.Mu ntumbero yo guteza imbere umuhora wo kworosha gusumba uruja n’uruza rw’abantu n’ibintu hagati y’Uburundi n’ayandi  makungu Umukuruw’umugambwe CNL yamenyesheje kandi ko  yashize imbere umugambi wo kwubaka ibarabara ry’indarayi rizohuza Uburundi n’igihugu kibanyi ca Tanzaniya,akazoteza imbere n’umugambi wokurwiza umuyagankuba.
Umugambwe UPRONA watanguriye icese Imyiyamamazo ku murwa mukuru w’intara ya Mwaro
Abadasigana bavuye mu mihingo itandukanye y’igihugu bahuriye muri komine Gosozi, intara ya Mwaro aho bitavye ibirori vyo kwugurura icese ibikorwa vyo kwiyamamaza mu matora yo mu 2020, vyatunganijwe n’umugambwe UPRONA vyari birongowe n’umukuru  w’uwo mugambwe Abel Gashatsi ari kumwe ‘Icegera cambere c’Umukuru w’igihugu Gaston Sindimwo  ari nawe yashizwe imbere n’uwo mugambwe ngo azohiganirwe ikibanza c’umukuru w’igihugu.Tubamenyeshe ko uwo mugambwe uzokwitoza ku rwego rw’umukuru w’igihugu,mu Nama Nshingamateka no mu nama mpanuzwajambo z’amakomine.Ibikorwa vy’imyamamazo vy’uwo munsi vyashimikiye canecane ku kwereka abadasigana n’abandi banyagihugu bari ngaho uwo umugambwe washize imbere ngo azohiganirwe ikibanza c’Umukuru w’igihugu.Ico gikorwa catanguriye ku masengesho yashikirije n’abaserukiye amadini atandukanye ‘Gatorika, protestanti, na Isiramu) ,hanyuma hakwirikiye ururirimbo rwo guhayagiza Uburundi “Burundi bwacu”n’urwo guhayagiza umugambwe UPRONA.Mw’ijambo ryashikrijwe n’uwuramutswa umugambwe UPRONA Abel Gashatsi yaramenyesheje abari ngaho ko umugambwe w’abadasigana UPRONA wifashe neza cane kandi witeguriye amatora  kuva amatorayomu 2015 agihera.Yaramenyesheje abanyamwearo ko mu migambin’imigabo y’umugambwe UPRONA harimwo kurwanya ubushomeri mu gihugu.

Umugambwe UPRONA  wiyemeje guharanira inyungu z’igoihugu n’abanyagihugu
Umukuru w’umugambwe UPRONA Abel Gashatsi yaraneguye bamwe mu banywanyi b’umugambwe bagerageje guhungabanya no gusambura uwo mugambwe.Abo rero ngo ntibakiri muri bo.Yarahamagariye abadasigana kuzorangwa  n’umutima wo kwihanganiranira muri ibi bihe vy’imyiyamamazo no kuzokwubahiriza ibizova mu matora mu gushiraahointahe izoba yashize.Gashtsi akaba yareretse abari ngaho abazokwitoza ku kurwago rw’Inama Nshingamateka n’inama mpanuzwajambo z’amakomine.Gaston Sindimwo yashize imberen’umugambwe UPRONA ngo azohiganirwe ikibanza c’Umukuru w’igihugu yarashikirije ijambo abadasigana n’ abanyagihugu bari ngaho ko  igihe yotahukana intsinzi mu matora, azoharanira ineza y’abarundi ata mwana n’ikinono.Akaba yiyeleje kuzohindura ibitari bike kandi mu bisata bitandukanye vy’ubuzima bw’igihugu.Gaston Sindimwo yahamagariye  abashizwe imberen’umugamwe ngo bazokwitoze ku nzego zose  guhiganwa batekanye.Mu nteguro yiwe n’ukointara yose yoserukirwa muri Reta y’Uburundi.
Mu bisata vy’ubutunzi ubutungane ,amagaray’abantu n’imibano bikwiye gutezwa imbere
Gaston Sindimwo yaramenyesheje ko arautseyizewe n’abarundi ngo abarongore azoteza imberebimwe biboneka ibisata vy’uburimyi n’ubworozi,ibiterwa njabukamazi nk’ikawa n’icayi.Vyongeye ngo yotunganya uburyo bwo kworohereza abanyamitahe kugira ngo bahiganwe gurtyo butunzi bw’igihugu bwisununure.Ngo hazofantwa n’ingingo zo kugabanya inyungu amabanki yaka ku madeni aha abanywanyi bayo.Ku bijanye n’ubutungane,  Gaston Sindimwo  yemereya abarundi kuzorwanya igiturire yongere ashire imbere ubwigenge bw’urwo rwego.Ku vyerekeye imibano Gaston  Sindimwo yemereye abarundi kuzoshiraho ingingo yo kwigisha ku buntu abanyeshure gushika ku myaka 16, abakukurutse nabo Reta izokwiteho amagara yaboGaston Sindimwo  yemereye abanrundi kuzoronsa inzego z’uùmutekano ibikoresho bikwiye kandi bikomeye vyo kurangura amabanga yabo yo kubahiriza ubwigenge bw’igihugu.Indoto ziwe ngon n’uko muri Reta ibitigiri vy’abagabo n’abakenyezi vyongana mbere n’abatwa bagaserukirwa.
Mu gisagara ca Bujumbura: Umugambwe Sahwanya FRODEBU  watanguriye icese imyiyamamazo muri zone Kinama
Inziraguhamuka z’umuagmbwe Shwanya FRODEBU  baturuka mu mihingo nka yose y’igihugu bahuriye mu buraruko bw’igisagara ca Bujumbura, muri zone Kinama ,komine Ntahangwa ,mu gisagara ca Bujumbura  aho bitavye ibirori vyo kwugurura icese ibikorwa vyo kwiyamamaza mu matora yo mu 2020,vyari birongowe n’icegera c’uwurongoye uwo mugambwe Léonce Ngandakumana .Aka ariwe yashikirije inziraguhemuka n’abandi abari bari ngaho imigabo n’imigambi vy’uwo mugambwe mubijenya naporitike,ubutunzi,n’imibano.Akaba yaramenyesheje ko igihe abarundi bwkizera umugambwe Frodebu uzoshimikira cane cane ku guteza imbere agateka ka zina muntu,udasinye inyuma igisata c’ubutunzi ,mbere nibaramuka bawizeye ukaba uzoteza imbere  ibijanye n’inyubako rusangi ,amabarabara n’ibindi.Ngo umugambwe FRODEBU uzokwitaho igisata c’indero ,amagara y’abantu. Twobamenyesha ko icegera c’uwurongoye umugambwe Sahwanya FRODEBU yariyabanje kwereka inziraguhemuka n’abanyagihugu bari ngaho abazitoza ku rwego rw’Inama Nshingamateka n’Inamampanuzwajambo z’amakomine mu gisagara ca Bujumbura.
Mu gisagara ca Bujumbura Dieudonné Nahimana niho nawe nyene yatangurije imyiyamamazo ahiganirwa ikibanza c’umukuru
Uwigenga Dieudonné Nahimana yamaze umunsi wose w’igenekerezorya 27 Ndamukiza 2020, aja mu makomine agize igisagara  ca Bujumbura.Akaba yahereye urwo rugendo mu ntumbero kwiyamamaza kw’isoko ya Kinindo , hanyuma abandiriza muri zone Ruziba  mu bumanuko bw’igisagara ,acamuri zone Kanyosha hanyuma zone  Musaga,  ahingukira muri zone Rohero,akaba yarusozereye muri zone Kinindo aho abanyagisagara bagizwe ahanini n’urwaruka bari bamurindiriye kugira bumve imigambi n’imigabo yiwe.Dieudonné Nahimana yemereye abarundi ko ashaka ko Uburundi buba igihugu aho umuvukagihugu wese agira aho aho aramutwa ,nk’uko abarundi bakunda kuvuga ngo “gira aho uba wubahwe”kandi batarinze kwikokora cane ,bakongera bakarima bakorora bakaronka n’umusesekatra wo gushora. Yemereye abarundi kwitanga kugira abarundi banywane vy’ukuri,baronke amazi meza ,aho babaye ,umuyagankuba ,amavuriro n’ibitaro bikwiye, amasoko n’amashure n’izindi nyubako rusangi.Aha rero akaba yashimikiye kuburimyi, n’ubworozi, adasize inyuma guteza imbereigisatac’ubudandaji.Ku vyerekeye igisata c’inder,Nahimana Dieudonné yemereye abarundi kuzokinagura kugira hatangwe inyigisho z’akanovera zijanye n’ivyo abarundi bakenye mu bihe tugezemwo.Aha akaba yashimikiye  ku nyigisho z’imyuga mu ntumberoyo kurwanya ubushomeri, n’izishingiye ku kwitunganiriza imigambi n’ukwiyungunganya.Yaremereye urwaruka ruri mu mashure kuzobaronsa aho bashobora kwimenyereza akazi mu buzi butandukanye kugira baramutse baronse akazi bazobe babifisemwo uburambe.Yemereye abarundi koigihe bomwizera baka muhunda amajwi azokingira Uburundi  amacakubiri yongere abuteze imbere, n’ubwingenge bwabwo butsimbatare.
Mu ntara ya Cibitoke imyiyamamazo yagenze neza Mu ntara ya Cibitoke, imigambwe yari itegekanijwe kwiyamamaza kuri uyu wa 27 Ndamukiza 2020, ni CNL, UPRONA na PALIPE Agakiza, ariko umugambwe PALIPE Agakiza ukaba utashoboye gutunganya ivyo bikorwa muri iyo ntara. Uwurongoye uwo mugambwe mu ntara ya Cibitoke Sara Nkurunziza, yamenyesheje ko bashimye kwifandikanya n'abandi mu ntara ya Gitega ahariko habera itanguzwa nyezina ry'imyiyamamazo ku rwego rw'igihugu.  Uwurongoye umurwi ujejwe gutunganya amatora ku rwego rw'intara CEPI, Egide Ngendambizi, amenyesha ko kubazokwitoza ku rwego rw'Umukuru w'igihugu ari imigambwe CNDD-FDD, UPRONA, Sahwanya FRODEBU, CNL, urunani Kira-Burundi hamwe n'abigenga babiri, Dieudonné Nahimana na Francis Rohero. Nayo abazokwitoza ku rwego rw'abashingamateka akaba ari CNDD-FDD, UPRONA, FNL, Sahwanya FRODEBU, FRODEBU Nyakuri, APDR,CNL,n'uwigenga Cishahayo Elie Moses.Ku rwego rw'amakomine imigambwe izoba ifise abitoza mu nama mpanuzwajambo y'amakomine muri Cibitoke ni CNDD-FDD, UPRONA, CNL, Sahwanya FRODEBU na FNL.Nayo imigambwe PALIPE Agakiza izokwitoza muri komine imwe, urunani COPA 2020 ni muri komine zibiri na APDR muri komine zibiri. Muri komine Rugombo ku mutumba Rukana1 umugambwe UPRONA wiyamamaje, aho uwuwurongoye muri iyo komine, Célestin Havyarimana yamenyesheje imigabo n'imigambi y'uwo mugambwe, arongera arigisha abanywanyi uko bazotora. Imwe mu migambi mikuru mikuru bashira imbere muri iyo komine, harimwo gutsimbataza amahoro n'umutekano; kuronsa amazi meza abanyagihugu; kuronsa abafise amikoro make udukarata two kwivurizako hamwe no kwubaka inzu y'iratiro ahari amazi y'amashuha ku Ruhwa. Muri komine Buganda, ku mutumba Murambi, hiyamamarije umugambwe CNL. Erenest Nduwimana arongoye uwo mugambwe kuri uwo mutumba yamenyesheje imigambi mikuru mikuru bafise. Harimwo kuronsa amazi meza abanyagihugu n'umugambi wo kudandaza no guhingura ivyamwa. Twobamenyesha ko intara ya Cibitoke ifise intebe zitandatu z'abashingamateka zihiganirwa n'imigambwe indwi hamwe n'uwigenga umwe Elie Moses Cishahayo. 

Mu ntara ya Bururi: Ku munsi wo kwugurura imyiyamamazo nta n’umwe mu bahiganwa yimamaje
Mu ntara ya Bururi ku munsi wa mbere , igenekerezo rya 27 Ndamukiza 2020 naho wari umunsi wo kwugurura imyiyamamazo nta mugambwe n’umwe, inani z’imigambwe canke abigenga bariko bariyamamaza. Hasanzwe hemerewe guhiganwa, ku rwego rw’abashingamateka, imigambwe 9 hamwe n’urunani Kira-Burundi n’uwigenga umwe.  Iyo migambwe izohiganwa akaba ari: CNDD-FDD, UPRONA, FNL, Sangwe PDR, Sahwanya Frodebu, Sahwanya Frodebu Nyakuri,CNL, CDP, Kira-Burundi n’uwigenga yitwa Bernard Sindayihebura. Abazitoza mu makomine nabo ni :CNDD-FDD, UPRONA, CNL, Kira-Burundi muri komine Vyanda. Imigambwe ihiganwa muri komine Mugamba nayo ni CNDD-FDD, UPRONA, CNL, Sahwanya Frodebu, PSD Dusabikanye, urunani Kira-Burundi, abigenga Antoine Kantiza na Jean Claude Kantungeko. Muri komine Rutovu naho ni umugambwe CNDD-FDD, UPRONA, FNL, CNL n’urunani Kira-Burundi. Muri komine Songa naho ni CNDD-FDD, CNL, UPRONA, Sahwanya Frodebu na FNL. Muri komine Matana naho ni CNDD-FDD, CNL, UPRONA, Sahwanya Frodebu, FNL n’urunani Kira-Burundi. Muri komine Bururi naho ni CNDD-FDD, CNL, UPRONA, Sahwanya Frodebu, FNL, abigenga Thierry Harerimana, Dieudonné Manirakiza, Jean de Dieu Manirakiza na Bernard Sindayigaya. Abanyagihugu banditswe kugira bazotore bangana ibihumbi ijana na mirongo indwi n’icenda n’amajana ane na mirongo umunani n’icenda (179.489). Muri komine Bururi handitswe abantu 47.163, muri komine Matana abantu 28.104, Mugamba 33.222, komine Rutovu 24.144, Songa 28.384 nayo komine Vyanda 18.472. Amabiro y’amatora muri iyo ntara yose hamwe ni 533. Mu’zo hakabamwo 132 muri komine Bururi, Matana 78, Mugamba 100, Rutovu 74, Songa 85 na Vyanda 57. Ivyo biharuro vyose tukaba twabihawe n’abakozi bo muri CEPI Bururi.Naho abari mu mugwi wigenga ujejwe amatora bari bavuze ko ata n’umwe yatunganije imyiyamamazo mur’iyi ntara, haribonekeje irimwo abanywanyi b’umugambwe CNDD-FDD bambaye umwambara uranga uyo mugambwe, baririmba n’indirimbo zawo.

Kubwo urunani rw’ibimenyeshamakuru

Ouvrir