Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Ibikorwa vy’igice ca gatatu c’umwaka w’2019 ushira uw’2020 vy’ubushikiranganji bw’umutekano vyakozwe ku bice ijana kw’ijana

JackyIbikorwa vyose vyari vyategekanijwe mu ndinganizo y’ibikorwa mu gice ca gatatu c’umwaka w’2019 ushira uw’2020 mu bushikiranganji bw’umutekano , gukinga no gutabara mu gihe c’ibiza n’isibe vyakozwe ku bice ijana kw’ijana. Ivyo vyashikirijwe n’umushikiranganji w’umtekano Alain Guillaume Bunyoni, kw’igenekerezo rya 27 Ndamukiza 2020 mw’itangazo yashikirije abamenyeshamakuru ryo kumenyesha ivyaranguwe bikuru bikuru n’ubwo bushikirangani.Nk’uko yabimenyesheje, ngo mu vyakozwe hari ibikorwa vy’uburongozi bwiza vyateguwe mu bushikiranganji bwose, aho mu mugambi w’igihugu wo gukingira ibidukikije « Ewe Burundi urambaye» hamwe n’ibikorwa rusangi, imivyaro y’ibiti 625518 yaratewe mu gihugu cose hongera haba ibikorwa vyo gukwirikirana ibiti vyatewe hamwe n’ibindi. Ku vyerekeye kuganira ivy’imibereho, ngo inama indwi ku batwara abandi zerekeye akarangamutima zarakoreshejwe n’umushikiranganji ku bisata vyose bibukukira gushika mu burere bwose bw’igiporisi hongera haratunganywa ibikorwa vy’isuzuma no gukurikirana ivyaranguwe mu bisata bitandukanye ku ncuro 21 bikozwe n’ubugenduzi bukuru bw’umutekano no gukinga ibiza n’isibe. Yarongeye amenyesha ko haranguwe ibikorwa biri mu mugambi w’indinganizo y’ibikorwa vy’ubushikiranganji, aho ku bijanye n’ivyo kurwanya ubugizi bwa nabi n’iterabwoba habaye amasakasuzuma 216 haca haboneka umusaruro hafatwa inkoho 53, ibisasu ntezwantoke 108, amasasu 1972, ibisasu biturika 6, ivy’ubwoko bwa muzinga 60 hamwe n’ibikono vy’amasasu 78 hongera hafatwa ibitenge 2016 mu rudandazwa rwa magendo, gutyo abavyagirizwa barahagarikwa bakorerwa amadosiye bongera barashengezwa mu butungane. Ngo mu mirimo y’igiporisi yo gukinga ikorwa ry’ivyaha, ibikorwa bitari bike vyarakozwe mu ntumbero yo gukinga impanuka mu mabarabara, gucungera inyubakwa za Reta n’izo abikorera ivyabo, gukurikirana uruja n’uruza rw’abantu n’ibindi.

Yaranamenyesheje ko mu ntumbro yo kwitegurira neza gucungera amatora y’umwaka w’2020, umugambi wo gucungera umutekano w’ibihe vy’amatora ya 2020 wateguwe kandi wongera urashirwa mu ngiro mu kwigisha abaporisi bazoyacungera, kubaha ibikoresho no kubashikana aho bazoyacungera. Ngo ku vyerekeye kurwanya ibiza, ibikorwa bitari bike vyararanguwe harimwo gukinga ikiza c’umugera w’indwara ya Coronavirus, hashirwa ku gihe ibitabu 4 vy’inyigisho hamwe no  gucagura abaporisi bokwigishwa ibijanye no kugabanya ibiza n’isibe, hakorwa inyigisho nkarishabwenge ku baporisi 20 bajejwe gusambura ibirwanisho biturika hamwe n’abandi 120 bajejwe kuzimya umuriro, higishwa abaporisi 30 mu bikorwa vy’ubutabazi bw’ibanze hamwe no gutabara abagize ibibazo mu mazi, hongera higishwa abakozi bakorera amashirahamwe ya Retaa n’ay’abikorera ivyabo 115 ku bijanye no kwirinda imiriro hamwe n’ibindi. Ikindi naco, ngo mu bikorwa vyo gukarisha ubwenge inyigisho 64 zarashizwe ku gihe, nayo ku bijanye n’amagara y’inyamiramabi ngo ibitaro bikuru vy’igiporisi c’Uburundi vyarabandanije ibikorwa vyo kuvura , abivuje bataha banganye 3224, abarara 175 hamwe na 73 bavuwe kubuhinga bwo ku rugero ruhanitse. Umushikiranganji w’umutekano yaranamenyesheje ko bagereranije igice ca kabiri n’ica gatatu bateye intambwe ishimishije mu guhagararira umutekano no kurwanya ibiwuhungabanya kuko imirwi y’inkozi z’ibibi yasambuwe ku bice 84, 5 kw’ijana, impanuka zo mw’ibarabara zirakingwa zongera ziragabanuka ku bice 23 kw’ijana, ibitigiri vy’ubwicanyi bigabanuka ku bice 11, 2 kw’ijana  n’ibindi. Ngo ico kiringo kandi caranzwe n’impunzi zabandanije guhunguka ku bwinshi aho mbere hahungutse abarenga 1629 mu bari barakurikiye umwigeme Zebiya congera kirangwa n’imyuzurira yononye ibintu vyinshi mu duce tumwe tumwe tw’igihugu hamwe n’ikiza c’indwara ya Coronavirus. Niko guheraheza amenyesha ko ku gice gikurikira ubushikiranganji buzokwitwararika ishirwa mu ngiro ry’ibikorwa bisigaye kurangurwa bingana n’ibice 10 kw’ijana bafatiye ku bikorwa vyose vy’umwaka. Ngo umwitwarariko munini uzoba mu bijanye no gukinga ikiza c’umugera wa Coronavirus, igikorwa co gucungera amatora y’umwaka w’2020 no kurwiza ibikorwa vy’amasakasuzuma mu bisagara no hagati mu gihugu.

Evelyne Niyonzima na

Jacqueline Niyonkuru

Ouvrir