Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Mu Burundi ngo hagiye gusohoka isinema ya mbere ikozwe ku buhinga bwa none ifise ibigabane 26

 

ngabopUmuhinga muvyo gutunganya amareresi , Léonce Ngabo yaratanguje isinema yise «Ligala» ifise ibigabane 26 ikozwe ku buhinga bwa none ku buryo ishobora kwerekanwa ku mateleviziyo yo kw’isi  hamwe n’ayo mu karere, gutyo akerekana akaranga n’ubwiza bw’igihugu agafasha guhindura ivyiyunviro abaguma bazi nabi Uburundi. Ico gikorwa yagitanguje  ku wa 9 Ruhuhuma 2018 mu Gasekebuye zone Musaga ,komine Muha mu gisagara ca Bujumbura.  Ngabo rero amenyesha ko kugira bavuge ko isinema ikwije ibisabwa baraba ivyuma vyo gufata amasanamu, kumurika hamwe n’ivyo gufata amajwi bikwije ibisabwa kandi ko n’abakinisha iyo sinema basanzwe ari abahinga. Aho naho iyo sinema ikaba ikinishwa n’umuhinga aturuka mu gihugu ca Cameroun yitwa Serge Alain Noa. Yarongeye amenyesha ko iyo sinema ibaye inyuma y’iyo yakinishije yitwa « Gito l’Ingrat».  Ico ciyumviro ngo camujemwo haraheze imyaka ibiri mu gihe bari mu nama y’ukurabira hamwe ukugene amasinema ari mu bigabane ategurwa n’ukugene akinwa. Muri kino gihe rero ngo televiziyo y’Uburundi ikora amasaha yose irakeneye ibiganiro vyinshi kandi biteguwe ku buhinga bwa none kandi bishobora no kwerekanwa mu makungu. Umuhinga muvyo gutunganya amareresi , Léonce Ngabo yaratanguje isinema yise «Ligala» ifise ibigabane 26 ikozwe ku buhinga bwa none ku buryo ishobora kwerekanwa ku mateleviziyo yo kw’isi  hamwe n’ayo mu karere, gutyo akerekana akaranga n’ubwiza bw’igihugu agafasha guhindura ivyiyunviro abaguma bazi nabi Uburundi.

Ico gikorwa yagitanguje  ku wa 9 Ruhuhuma 2018 mu Gasekebuye zone Musaga ,komine Muha mu gisagara ca Bujumbura.  Ngabo rero amenyesha ko kugira bavuge ko isinema ikwije ibisabwa baraba ivyuma vyo gufata amasanamu, kumurika hamwe n’ivyo gufata amajwi bikwije ibisabwa kandi ko n’abakinisha iyo sinema basanzwe ari abahinga. Aho naho iyo sinema ikaba ikinishwa n’umuhinga aturuka mu gihugu ca Cameroun yitwa Serge Alain Noa. Yarongeye amenyesha ko iyo sinema ibaye inyuma y’iyo yakinishije yitwa « Gito l’Ingrat».  Ico ciyumviro ngo camujemwo haraheze imyaka ibiri mu gihe bari mu nama y’ukurabira hamwe ukugene amasinema ari mu bigabane ategurwa n’ukugene akinwa. Muri kino gihe rero ngo televiziyo y’Uburundi ikora amasaha yose irakeneye ibiganiro vyinshi kandi biteguwe ku buhinga bwa none kandi bishobora no kwerekanwa mu makungu. Iyo sinema rero ngo yayise «Ligala» kuko imisore n’inkumi bakunda guhurira ahantu banywera inzoga, itabi, ibiyayuramutwe mbere bakahaterera n’inkuru. Ngo harashobora kubera n’amatati afatiye ku madini, ku ntara, ku budasa bw’imyaka no ku bwoko. Aho rero barashobora kuhakura ingeso nziza nk’uko bashobora kuhakura ingeso mbi kuko hari nk’abaheza amashure babuze akazi bagaca baja ku maligala aho kwiyumvira ivyobateza imbere. Iyo sinema rero ngo izoba ije guhanura urwaruka kugira rwisubireko kugira rwiteze imbere rwongere ruteze imbere igihugu. Atera akamo abarundi ngo biyumvire ayandi masinema n’ibindi biganiro bikozwe ku buhinga bwa none kandi bikwije ibisabwa kugira abarundi ntibagume baraba amasinema yo muri Amerika y’Epfo hamwe n’ayo mu bihugu biteye imbere nka za Nijeriya n’ibindi. Ngo kuraba isinema zo hanze si bibi ariko  ngo rimwe na rimwe ngo usanga zihushanye n’imico y’abarundi. Amenyesha ko ari uburyo bwiza bwo kugendera imico n’akaranga k’abarundi. Ni naho urwaruka ngo rwonezerezwa n’imico y’abarundi gutyo bakayigendera. Abarundi ngo barafise impano n’imico n’akaranga vyiza bokwereka abandi.
Epitace Nduwayo

 

Abarundi baramaze gutahura uruhara bafise mu gushiraho Ibwirizwa Shingiro ry’igihugu cabo

 

DSCcdff03984Mu gihe abarundi bariko biyandikisha kuva ku wa 8 gushika ku wa 17 Ruhuhuma 2018, mu ntumbero yo kuzitaba amatora y’integuro y’Ibwirizwa Shingiro rishasha n’ayandi matora yo mu 2020, ikinyamakuru canyu UBUMWE, carashoboye gushika mu bibanza bitandukanye bihariwe ico gikorwa, haba mu gisagara ca Bujumbura haba mu ntara zo hagati mu gihugu kugira cibonere uko kiriko kiragenda.Kikaba casanze muri rusangi abarundi benshi bariko bariyandikisha, bitavye koko akamo batewe n’indongozi zabo guhera ku Mukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA.Inyuma y’aho abarundi baronkejwe insiguro ku mpinyanyuro y’Ibwirizwa Shingiro ryo mu 20005, mu kwiyandikisha bakaba barerekanye ko batahuye yuko ukurarikirwa ico gikorwa ari iteka bafise ryo kugira uruhara mw’ishirwaho ry’itegeko rigenga igihugu, kandi n’ayandi mategeko yose akomokako, ari naco gituma batanjanjwe kuri ubwo burenganzira bafise bwo guserura akari ku mutima.Mu gihe abarundi bariko biyandikisha kuva ku wa 8 gushika ku wa 17 Ruhuhuma 2018, mu ntumbero yo kuzitaba amatora y’integuro y’Ibwirizwa Shingiro rishasha n’ayandi matora yo mu 2020, ikinyamakuru canyu UBUMWE, carashoboye gushika mu bibanza bitandukanye bihariwe ico gikorwa, haba mu gisagara ca Bujumbura haba mu ntara zo hagati mu gihugu kugira cibonere uko kiriko kiragenda.Kikaba casanze muri rusangi abarundi benshi bariko bariyandikisha, bitavye koko akamo batewe n’indongozi zabo guhera ku Mukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA.Inyuma y’aho abarundi baronkejwe insiguro ku mpinyanyuro y’Ibwirizwa Shingiro ryo mu 20005, mu kwiyandikisha bakaba barerekanye ko batahuye yuko ukurarikirwa ico gikorwa ari iteka bafise ryo kugira uruhara mw’ishirwaho ry’itegeko rigenga igihugu, kandi n’ayandi mategeko yose akomokako, ari naco gituma batanjanjwe kuri ubwo burenganzira bafise bwo guserura akari ku mutima.
Muri komine Muha
Ikinyamakuru UBUMWE rero carashoboye gushika ku wa 12 Ruhuhuma 2018 kuri zone Kanyosha, komine Muha ikukira igisagara ca Bujubmbura.Kikaba casanze igikorwa co kwandika abazitaba amatora yimirije kiriko kigenda neza. Naho biri uko, ibitigiri vy’abakenyezi vyari bike umuntu agereranije n’ivy’abagabo. Abakenyezi baganiriye n’ikinyamakuru UBUMWE bakaba bamenyesheje ko abarongoye amakaritiye muri ako kagari, bahimirije bikwiye abanyagihugu bajejwe ngo biyandikishe ariko igituma abakenyezi batitavye ico gihe ari kubera basanzwe bafise udukorwa twinshi barangura two mu miryango.Ngo utwo dukorwa nitwo dutuma baza kwiyandikisha mu minsi ya nyuma. Abagabo nabo bariko bariyandikisha babwiye ikinyamakuru UBUMWE ko biyemeje gukebura n’aboba batumva uwo mugambi maze bikubite agashi kuko ngo gutora ico wifuza ari uburenganzira b’umuntu wese. Abarongoye abandi mu bandika , bamenyesheje ko ico gikorwa kigenda neza ata ntambamyi n’imwe barahura kuva bagitangura gushika kuri uwo munsi . Ngo baraheza rero bagasigurira abaje kwiyandikisha ibikenewe kugira biyandikishe no mu gihe bafise ayandi makenga. Abandika rero aho twaciye hose bakaba bari bakwiye ku buryo ata mirongo minini yaboneka yotuma abantu barambirwa canke ngo batahe batiyandikishije.
Muri Komine Musigati 
Kw’igenekerezo rya 12 Ruhuhuma 2018, ikinyamakuru UBUMWE caragendeye komine Musigati mu ntara ya Bubanza, mu ntumbero yo kuraba uko igikorwa c’ukwiyandikisha ku bazitabira amatora y’integuro y’Ibwirizwa Shingiro n’amatora y’2020 kiriko kiragenda.Kikaba casanze abanyagihugu benshi bariko bariyandikisha.Muri zone Kivyuka ya komine Musigati aho ikinyamakuru UBUMWE catanguriye gukurikirana  igikorwa co kwandika abanyagihugu ku kibanza c’iyandikiro co kw’ishure ry’isumbuye ry’aho mu Kivyuka, casanze abanyagihugu bariko bariyandikisha ariko nk’uko twabibwiwe na bamwe mu bari ngaho ngo baboneka cane mu masaha yo mu gatondo, bagasubira kugaruka ku masaha yo ku mugoroba .Ku kibazo cerekeye igituma abo banyagihugu baza mu masaha yo ku mugoroba, bishuye ko biterwa n’uko ari kw’irima ry’impeshi,aho baboneka cane bagodotse kuko ariho baheza bakaronka akanya. Uwukurikirana ingene abanditsi bariko bararangura ico gikorwa co kwandika  yatumenyesheje ko kuva ku munsi w’Imana abiyandikisha babonetse ku bwinshi kubera umurwi CENI wongeyeko ivyo bajana kwiyandikisha navyo ni : ikete ry’ubukristu , ikarata y’akazi ; igitabu c’inzira ; urupapuro rw’amavuka, ikarata y’ukwivurizako hamwe n’ikarata ndangamunyeshure, kandi ngo abajejwe intwaro baragiye guhimiriza abanyagihugu bongera baracisha amatangazo mu masengero.Ikinyamakuru UBUMWE carabandanije muri zone Musigati aho abariko biyandikisha  bari batonze umurongo utari muto harimwo n’abanyeshure  batari bake, abo twahasanze nabo nyene baremeje ko abanyagihugu baza ku bwinshi kuko umurwi CENI wongereje ibipapuro bazana mu kwiyandikisha. Abari baje kwiyandikisha barongeye bamenyesha ko ari uburenganzira bw’umunyagihugu akunda igihugu aho batumiriye abandi banyagihugu ko bokwitaba ku bwinshi akamo batewe n’indongozi, kandi ngo bareke kurindira ku munsi wa nyuma aho baza basitana bakahamara umwanya munini.

    
Abanyagihugu na cane cane abakenyezi basabwe kutiyaka uburenganzira bwo kuja mu matora
Ku wa 13 Ruhuhuma 2018, Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu ,Gaston Sindimwo yarishikiye mu makomine atatu agize igisagara ca Bujumbura ariyo :Ntahangwa, Mukaza na Muha mu ntumbero yo kwibonera uko igikorwa co kwandika abanyagihugu bazitaba amatora yimirije kiriko kiragenda.Akaba yarashimye muri rusangi ingene abanyagisagara bitavye akamo batewe , ariko akaba yasanze abakenyezi batakitavye cane.Ico gihe akaba yaciye ahanura abanyagihugu na cane cane abakenyezi kutiyaka uburenganzira bwo kuja mu matora yo kwemeza canke guhakana Ibwirizwa Shingiro n’amatora yo mu 2020.Gaston Sindimwo akaba yaravuze ko hari hamaze iminsi havugwa ko hari urwandiko ruvuga ko hari icuka kibi ca poritike, ari naco gituma yashatse kwishikira ku kibuga kuraba ko ivyo bivugwa vyoba ari vyo, ariko akaba yasanze hose hari amahoro, ko abantu bitavye akamo batewe ku bwinshi. Ngo ikindi naco kwari ukuraba ingene ico gikorwa kigenda bongera baraba intambamyi zihari.  Yarashimiye kandi uwurongoye umurwi ujejwe gutegura amatora (CEPI)  mu gisagara ca Bujumbura hamwe n’abajejwe intwaro kuko ibikorwa bariko bararangura vyariko  bigenda neza. Ngo ikindi naco yabonye ni uko abakenyezi batitavye ku bwinshi akamo batewe ko kwiyandikisha, aca abasaba ko bogenda kugira baronke igitigiri basaba co guserukirwa mu nzego batarinze kubongerako (coptation).Yarangije asaba abanyagihugu  na cane cane abakenyezi   kutiyaka uburenganzira bwo kuja mu matora kuko uwutiyandikishije atazoja gutora mu mwaka w’2020. 

Thérèse Niyonkuru 

Gloriose Nshimirimana na 

Anitha Bizimana   (Uwimenyereza)  

                                                           

                                                                                                 

 

Umwavu w’ikizungu n’ishwagara ngo bigiye gushikira abarimyi vuba

 

fafafaUmushikiranganji w’uburimyi n’ubworozi, Déo Guide Rurema arahumuriza abarimyi bo mu mihingo yose y’igihugu, abamenyesha ko umwavu w’ikizungu n’ishwagara ifasha kugabanya ubukarihe bw’isi bari barindiranye igishika kw’irima ry’impeshi igiye kubashikira vuba.Umushikiranganji w’uburimyi n’ubworozi, Déo Guide Rurema arahumuriza abarimyi bo mu mihingo yose y’igihugu, abamenyesha ko umwavu w’ikizungu n’ishwagara ifasha kugabanya ubukarihe bw’isi bari barindiranye igishika kw’irima ry’impeshi igiye kubashikira vuba.Ivyo akaba yabimenyesheje mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kw’igenekerezo rya 14 Ruhuhuma 2018.Umushikiranganji, Déo Guide Rurema yaribukije ko umugambi wa Reta wo kuronsa abarimyi ifumbire ku giciro kitavuna «  PNSEB » waratangujwe icese mu kwezi kwa Ntwarante 2013 , ugafasha bimwe biboneka mu bijanye no guteza imbere igisata c’uburimyi, haba mu kurwiza umwimbu canke mu kuronsa akazi bamwe n’abandi gutyo imiryango ikisununura mu butunzi. Yaravuze ko mw’irima ry’agatasi riheze, ubushikiranganji arongoye bwaronkeje abarimyi itoni 27774 z’umwavu w’ikizungu hamwe n’itoni 6491 z’ishwagara ifasha kugabanya ubukarihe bw’isi.  Ngo ikoreshwa ry’uwo mwavu mu buryo bubereye, ni ukuvuga uvanze n’ifumbire y’ikirundi hagakoreshwa n’imbuto zirobanuye, vyatumye umwimbu wiyongera cane mu gihugu, mbere n’ibiciro vy’iyimburwa bimwe bimwe biragabanuka nk’uko baronse amahirwe yo kuvyibonera.

Yaravuze kandi ko baherutse kugira ingendo mu ntara zitandukanye bakaba barabonye ko hariho ibice bimwe bimwe vy’igihugu ibigega rusangi bikibitswemwo umwimbu wo ku mpeshi y’umwaka uheze. Yaboneyeho akaryo ko gusubira guhamagarira abarimyi kwijukira kubika neza umwimbu mu bigega rusangi  kugira bawukingire gusesagurwa. Yarongeye aramenyesha ko Reta atako itagira ngo uburimyi butere imbere , ishike kw’ihangiro yihaye ryo kuronsa abanyagihugu bose imfugurwa zikwiye kandi z’akanovera. Yarahumurije abarimyi, abamenyesha ko bagiye kuronswa vuba ifumbire y’ikizungu hamwe n’ishwagara.Yaramenyesheje kandi ko uwo mwavu w’ikizungu wari umaze gushikanwa mu ntara zitatu ari zo Kayanza, Ngozi na Kirundo .Uwo munsi naho  bakaba bariko barawushikana mu ntara za Karusi, Makamba, Rutana na Cankuzo. Ngo intara zitarashikirwa nazo zirindire kuko uwo mwavu umaze gushika i Kobero uva hanze y’igihugu, aho bajejwe kuwujana mu ntara bariko baratunganya ibisabwa n’amategeko kugira bace bawushikana iyo uja. Déo Guide Rurema yaboneyeho akaryo ko kumenyesha abarimyi ko ikiringo co kuriha amafaranga asigaye ku mufuko w’umwavu gitegekanijwe kuva kw’igenekerezo rya 19 Ruhuhuma Gushika ku rya 30 Ntwarante 2018 . akaba yateye akamo abarimyi bose barishe amahera y’ibanze ngo barihe ayasigaye kugira baronke uwo mwavu, bakurikize impanuro zijanye no kurima kijambere gutyo umwimbu w’impeshi uze wiyongere gusumba uw’agatasi gaheze.   

Thérèse Niyonkuru                                                           

 

CNTB : Umurundi wese asabwa guhagararira amatungo y’igihugu

 

CNTBUmuvugizi w’umurwi w’igihugu ujejwe gutatura amatati y’amatongo n’ayandi matungo, CNTB asaba abanyagihugu bose guhagarira amatongo ya Reta aho bari hose kuko ngo hari abihaye ingendo yo kuyihagira. Ngo ni co gituma umurwi CNTB ataco utagira kugira ngo ushire ahabona abo bose bihagiye amatongo ya Reta kugira ngo ubushikiranganji bujejwe amazi, ibidukikije, amatongo n’itunganywa ry’ibisagara bufate ingingo zikwiye mu ntumbero yo gusubiza  Reta amatongo yose yihagiwe n’abantu. Ivyo vyashikirijwe n’umuvugizi wa CNTB, Dieudonné Mbonimpa mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE, ni mukurikire ido n’ido ry’ico kiganiro.

UBUMWE : Haraheze iminsi havugwa uruhagarara mu matongo aba yatanzwe n’ibisata bibijejwe. Mbega  hari ico umurwi CNTB uheza ugaterera kugira ngo abahabwa amatongo batunganirizwe neza ?Umuvugizi w’umurwi CNTB, Dieudonné Mbonimpa

(D.M) : Iyo tuvuze amatongo ya Reta twumva ubutunzi bwa Reta. Ivyo rero biraba umurundi wese aho ari kuko ubutunzi bwa Reta ari ubwo umurundi wese. Ikibazo c’amatongo rero kirakomeye cane. Umunyagihugu wese rero aho ari asabwa guhagararira ubutunzi bw’igihugu. Reta ni wewe, Reta ni jewe, umuto n’umukuru. Twese duhamagariwa rero guhagararira ubutunzi bw’igihugu. Umurwi CNTB mu vyo ujejwe harimwo gutunganya amatongo, gutunganiriza na Reta mu kugira urutonde rw’amatongo yose ya Reta n’ibindi bintu. Izo ntonde z’amatongo CNTB ica izitanga mu bushikiranganji bujejwe gutunganya amatongo no gutunganya ibisagara kugira ngo amatongo yose yoba yaratanzwe bidaciye mu mategeko canke yihagiwe n’abantu asubizwe Reta. Muri ico gikorwa rero umurwi CNTB umaze gukora ibitari bike. Nobaha akarorero nko mu ntara ya Cibitoke twarerekanye ko itongo ryo mu Rugombo ririmwo « Rugo Ferme » ari irya Reta. Tumaze kwerekana amatongo afise uburinganire bw’amahegitari yababa ibihumbi cumi kugira ngo asubizwe mu minwe ya Reta. Mu ntara ya Karuzi twarerekanye amatongo afise uburinganire bw’amahegitari yababa ijana. Akamaramaza rero usanga amatongo kenshi yihagirwa n’abari abatware ico gihe. Usanga bayandika ku mazina yabo, ayo abapfosoni babo n’abana babo. Nk’umutware yarashobora kwandi kw’ izina ryiwe amahegiri 20, mu mwanya muto kandi nk’amahegitari 15 ku mupfasoni wiwe, mu mwanya ukurikira ugasanga yanditse nk’amahegitari 10 ku mwana wiwe. Uravye neza ugasanga uwo mwana ico gihe atari bwavuke canke atari bwakwize n’imyaka yo guhabwa itongo. Ikindi tubona usanga abo bihaye ayo matongo bafise n’impapuro. Ariko uravye izo mpapuro ubona bidatomoye kuko ubona yanditse ikete ryo gusaba itongo nk’itariki imwe y’ukwezi kwa mbere, nimba aryanditse isaha zibiri, iyo tariki nyene  nk’isaha zitatu yaba yaronse inyishu ko ahawe itongo, isaha zine yaba aronse urupapuro ko abaye araronswa itongo ivy’agateganyo, isaha zitanu yaba aronse urupapuro rumuha itongo burundu eka mbere ku mugoroba yaba aronse urupapuro ndangatongo. Muca mwumva rero ko ivyo bintu vyari ivy’amanyanga. Ni co gituma dusaba Reta ko ifata ingingo zo gufuta izo mpapuro zose zabonetse muri ubwo buryo.

UBUMWE : None mubona ivyo muba mwerekanye ubushikiranganji bubijejwe buheza bukabishira mu ngiro kugira ngo ayo matongo asubire mu minwe ya Reta ?

D.M : Egome, Hari ivyo tubona ubwo bushikiranganji bumaze gushira mu ngiro n’ahandi bitarabushira mu ngiro. Ariko ko busanzwe bufise intonde z’ayo matongo turizeye ko ubwo bushikiranganji buzoshishikara gushira mu ngiro ibikenewe kugira ngo ayo matongo yose asubizwe Reta. Ikindi dukenguruka ni uko abanyagihugu nabo nyene baba baratswe amatongo na Reta kugira ngo ihakorere imigambi y’igihugu baheza bagashumbushwa. Akarorero ni nko mu za Gasenyi,  Mirango n’ahandi usanga abanyagihugu baratswe amatongo. Bene abo bantu iyo baje turaheza tukagira urutonde maze tukarushikiriza ubushikiranganji bujejwe gutunganya amatongo n’ibisagara kugira ngo n’abo nyene bibukwe. Mwaravyumvise ko abo bantu bo mu Gasenyi baronkejwe impapuro zerekana ko baronkejwe ayandi matongo mu ntumbero yo kubashumbusha.

UBUMWE : Mbega Sentare idasanzwe yiturwa n’ababa batashimye ingingo za CNTB mubona hari akarusho yazanye ?

D.M. Uno munsi twebwe tuvuze ibikorwa vy’umurwi CNTB urangura turashima ubwa mbere umuvuduko w’abantu batwitura. Nivyo haraho ibitari bike bisabwa gukorwa. Ariko ico tubona abatwitura baratunganirizwa ku buryo usanga abantu bamaze gutahura ibikorwa vy’umurwi CNTB. Abantu baratahuye ko uwuri mw’itongo ritari iryiwe iyo nyeneryo agarutse ahungutse asubira mw’itongo ryiwe. Mu ntango hariho imvo za poritike zatuma abantu batemera gusubiza amatongo y’abandi ariko ubu vyaraheze. Ikindi kintu ciza ni uko abantu batahuye ko iyo badashimye ingingo yafatiwe na CNTB mu ntara baheza bakitura CNTB ku rwego rw’igihugu. Iyo umuntu adashimye rero ingingo ya CNTB ku rwego rw’igihugu aca yitura ya sentare idasanzwe kugira ngo imufashe. Kubona rero iyo sentare iriho ni ukugira ngo umwe wese yumve ko yubahirijwe.  

Nathan Ntahondi

 

Ukwitorera Ibwirizwa Shingiro ngo ni igikorwa cerekana ukwikukira nyakuri kw’igihugu

 

DSC0cdfg3795Umunyamabanga mukuru w’umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD,  Evaritse Ndayishimiye  amenyesha ko ukwitorera Ibwirizwa Shingiro ari igikorwa cerekana ukwikukira nyakuri kw’Uburundi ngo kubera abanyagihugu aribo bategerezwa kwitunganiriza kazoza kabo n’ak’igihugu cabo. Rero ngo ica mbere cerekana iryo tunganywa ngo ni uko babanza gutunganya amategeko agenga igihugu cabo. Ibwirizwa Shingiro naryo ngo rikaba ariryo shingiro ry’amategeko yose agenga igihugu.Umunyamabanga mukuru w’umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD,  Evaritse Ndayishimiye  amenyesha ko ukwitorera Ibwirizwa Shingiro ari igikorwa cerekana ukwikukira nyakuri kw’Uburundi ngo kubera abanyagihugu aribo bategerezwa kwitunganiriza kazoza kabo n’ak’igihugu cabo. Rero ngo ica mbere cerekana iryo tunganywa ngo ni uko babanza gutunganya amategeko agenga igihugu cabo. Ibwirizwa Shingiro naryo ngo rikaba ariryo shingiro ry’amategeko yose agenga igihugu.

Ivyo akaba yabimenyesheje ku wa 9 Ruhuhuma 2018, igihe yiyandikisha ngo aze atore Ibwirizwa Shingiro rishasha, akaba yaranguriye ico gikorwa ku mutumba Musama, komine Giheta, intara ya Gitega.Nk’uko yabandanije abivuga, ngo gutora ni igikorwa c’iteka ku murundi wese akunda igihugu kandi yemera ko Uburundi ari igihugu ciwe. Ngo ni intambwe ya mbere kugirango abarundi bitorere Ibwirizwa Shingiro ririmwo amategeko atunganijwe neza.  Ngo vyabaye ngombwa ko Reta itunganya ibiganiro mu gihugu kugira barabe ibigoranye mu gihugu, aho basanze haba ibibazo kubera mw’ibwirizwa shingiro ryari rihasanzwe amategeko adatunganijwe neza. Gutyo abanyagihugu ngo baraheza basaba yuko hakwiye guhinyanyurwa ibwirizwa shingira kugirango habe amategeko atomoye neza maze ngo ntihabe hakigira abasubira gutoba igihugu c’Uburundi. Kwiyandikisha rero ngo n’intambwe ya mbere ry’ishirwa mu ngiro ry’ivyo abanyagihugu bari basavye vyo guhinyanyura Ibwiririzwa Shingiro. Ngo nk‘indongozi, umunyamabanga umukuru w’umugamwe CNDD-FDD, arashimishwa n’uko ari abarundi ubwabo bazokwitorera Ibwirizwa Shingiro kuko ngo ari igikorwa cerekana ukwikukira nyakuri, kubera abanyagihugu aribo bategerezwa kwitunganiriza kazoza kabo n’akigihugu cabo.Evaritse Ndayishimiye akaba yaboneyeho akaryo ko gukebura abarundi bose ata n’umwe avuyemwo ngo basidukane n’iyonka mu kwitegurira gutora Ibwirizwa Shingiro ngo na cane cane abanyamabanga bahurikiye mu mugambwe CNDD-FDD ngo bafate iya mbere mu gutanga akarorero keza.

Estella Niyongere

 

Abarundi bahamagariwe kuzirikana ineza n’akarusho bamaze kuronka mu matora

 

DdddddSC 2919Abarundi bose bahamagariwe kuzirikana ineza bamaze kuronka mu matora no kuzirikana ico bategerezwa gukora ico arico. Ivyo ni bimwe mu vyashikirijwe n’Umukuru w’igihugu ku munsi yari aramutse yiyandikisha kugira aronke uburenganzira bwo kuzotora Ibwirizwa Shingiro ry’Uburundi no kuzoshobora kwitaba amatora yo mu 2020. Ico gikorwa co kwiyandikisha akaba yakiranguriye aho asanzwe avuka  ,muri  komine Mwumba, kw’ishure shingiro ry’i Buye intara ya Ngozi. Hari kuwa 13 Ruhuhuma 2018.Abarundi bose bahamagariwe kuzirikana ineza bamaze kuronka mu matora no kuzirikana ico bategerezwa gukora ico arico. Ivyo ni bimwe mu vyashikirijwe n’Umukuru w’igihugu ku munsi yari aramutse yiyandikisha kugira aronke uburenganzira bwo kuzotora Ibwirizwa Shingiro ry’Uburundi no kuzoshobora kwitaba amatora yo mu 2020. Ico gikorwa co kwiyandikisha akaba yakiranguriye aho asanzwe avuka  ,muri  komine Mwumba, kw’ishure shingiro ry’i Buye intara ya Ngozi. Hari kuwa 13 Ruhuhuma 2018.Inyuma y’aho yari ahejeje kwiyandikisha , Prezida NKURUNZIZA yamenyesheje ko ico gikorwa co kwiyandikisha kwari ugushira mu ngiro inyigisho zatanzwe zifatiye ku  kuzirikana igihugu c’Uburundi no kuzirikana ico abarundi bari nico bategerezwa gukora. Prezida NKURUNZIZA yaribukije abarundi ko ikiringo bagezemwo cavuye mu matora yabaye mu 2015 kandi kikazoshika mu 2020. Niko guca abibutsa ko ari ikiringo c’Imana kuko batanguye ico kiringo bitoroshe mugabo ko vyaciye mu matora araheza agenda neza ndetse no kuva uwo mwaka w’ 2015 gushika ubu abarundi bamaze kubona ko Imana yabanye nabo ihezagira ikirere, itanga izuba n’imvura vyiza.

Ikindi naco cerekana umugisha w’Imana ngo ni uko yatanze amahoro n’umutekano impande zose z’igihugu c’Uburundi kandi ngo n’inzego zose zatowe n’abenegihugu ziri ku kivi. Igikorwa Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yakoze co kwiyandikisha ngo ni ikidasanzwe kuko gihurikiyemwo ibikorwa bibiri, ivyo kwiyandikisha kugira azotore Ibwirizwa Shingiro rishasha hamwe nukugira azoje mu matora yo mu 2020. Niko guca ahamagarira abarundi bose kuzirikana ikiringo barimwo icarico, ico bacitiriye, kubona ivyo Imana imaze kubakorera n’ukugira ngo barabe ukuntu bategura kazoza  keza k’igihugu c’Uburundi. Prezida NKURUNZIZA yahamagariye abarundi kandi kuzirikana ineza n’akarusho bamaze kuronka mu matora, ivyo bikaba ngo ari umuhamagaro w’abarundi bose wo kuzirikana ico bategerezwa gukora ico arico. Ngo ntawokwirengagiza akaryo nkako Imana yabahaye ngo bateze imbere igihugu c’Uburundi biciye mu kwitunganiriza inzego n’amategeko yabo hamwe n’imigambi iteza imbere igihugu c’Uburundi. Prezida  NKURUNZIZA yarateye akamo abarundi bose bafise imyaka igeze kwiyandikisha, yemererwa gutora kwitabira akamo ko kurangura ivyo  bikorwa kugira bashobore kwitabira ibindi bikorwa vy’iterambere. Yabasavye kuzirikana ko amatora bazojamwo ari ayo bonyene ubwabo bazotangira amafaranga yo kuyatunganya, ivyo navyo ngo bigasaba ko uko bakoze bihuta bagacungura umwanya amafaranga azoba make nayo uko bateba azoheza akaba menshi. Niko guca amenyesha ko yipfuza ko umwe wese yokwitaba akamo akumva ko agiye gukorera igihugu ciwe kuko agikunda kandi ko umwanya ari ukuwucunguza umwete.Twobamenyesha kandi ko umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu Denise NKURUNZIZA nawe nyene ku muhingamo w’uyo munsi yari yagiye kwiyandikisha aho nyene kw’ishure shingiro ry’i Buye aho Prezida NKURUNZIZA yari yiyandikishirije.
Evelyne Niyonzima

 

Page 1 sur 89

Ouvrir